SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-42_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grzegorz Dudarski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1.    Poznanie zasad i metod ograniczania wybranych czynników szkodliwych w środowisku pracy.
2.    Umiejętność wyboru optymalnych metod ograniczenia danego czynnika. 
3.    Umiejętność prognozowania poziomu emisji wybranych czynników szkodliwych.
 

Wymagania wstępne

podstawy ergonomii, fizjologii człowieka, podstawy technologii produkcji, fizyczne i chemiczne środowisko pracy

Zakres tematyczny

1.    Treść pracy i metody pracy. Podział zadań do wykonania przez człowieka i maszynę.
2.    Kształtowanie przestrzeni pracy z uwzględnieniem: pola widzenia, pozycji przy pracy, rodzaju pracy.
3.    Metody zabezpieczeń przed elementami ruchomymi, ostrymi, wystającymi na stanowisku pracy.
4.    Metody eliminacji zagrożeń związanych z przemieszczaniem się ludzi. 
5.    Ograniczanie zagrożeń na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
6.    Substancje toksyczne i pyły w środowisku pracy. Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy.
7.    Kształtowanie warunków akustycznych na stanowisku pracy.
8.    Metody ograniczania drgań mechanicznych na stanowisku pracy.
9.    Zasady i metody zabezpieczania stanowisk pracy przed elektrycznością statyczną.
10.    Zasady i metody ochrony człowieka pracy przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
11.    Zasady projektowania oświetlenia naturalnego i sztucznego w pomieszczeniach pracy i na stanowiskach pracy.
12.    Metody kształtowania komfortu cieplnego w środowisku pracy.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy
Projekt: pogadanka, pokaz, pomiar, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, 
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie projektu: Wykonanie wszystkich zadań projektowych oraz ich pozytywna ocena. Pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do zajęć. 
Wykład: egzamin pisemny w formie testu z progami procentowymi (0%-50% - 2.0, 51%-60% - 3.0, 61%-70% - 3.5, 71%-80% - 4.0,  81%-90% - 4.5,  91%-100% - 5.0)
Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i laboratorium.
 

Literatura podstawowa

1.    Ochrona przed drganiami i hałasem w środowisku pracy. Pod red. Augustyńska D.
2.    Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - Wartości dopuszczalne. red. D. Augustyńska, M. Pośniak, Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2007
3.    Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa 2001
4.    Markowski A. S., Bezpieczeństwo procesów przemysłowych. Wyd. Politechniki Łódzkiej 2017
5.    Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne. Wyd. PWN, Warszawa 2001
6.    Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XVII, Wyd. ODDK, Gdańsk 2018    

Literatura uzupełniająca

7.    PN-N1800: 2004; System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 21:38)