SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pomoc przedlekarska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pomoc przedlekarska
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-48_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych pracowników służby bhp z pomocą przedmedyczną.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu fizjologii pracy, toksykologii i higieny.

Zakres tematyczny

1. Budowa i funkcjonowanie układu krwionośnego człowieka.

2. Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego człowieka.

3. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.

4. Schemat postępowania w razie wystąpienia wypadku.

5. Ocena miejsca wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku.

6. Ocena wzrokowa stanu poszkodowanego.

7. Sposoby nawiązania kontaktu logicznego, diagnozowanie stopnia utraty przytomności.

8. Badanie systemowe, zawiadamianie służb ratowniczych.

9. Prowadzenie czynności resuscytacyjnych.

10. Wykorzystywanie podręcznego sprzętu ratującego życie, zasady użytkowania defibrylatora.

11. Zabezpieczenie w pozycji bocznej bezpiecznej

12. Opatrywanie ran i złamań.

13. Postępowanie w przypadku poparzeń

14. Postępowanie w przypadku amputacji urazowej.

15. Zawartość apteczki pierwszej pomocy

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych, objaśnienie, opowiadanie.

Projekt: metoda tekstu przewodniego, praca ze źródłem drukowanym - analiza i synteza. Metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium (pytania otwarte, min 51% na zaliczenie).

Ćwiczenia: ocena zadań, prac, ocena raportów z ćwiczeń. Ocena końcowa – średnia z ocen.

Literatura podstawowa

1. Rymkiewicz W., Pierwsza pomoc przedlekarska. Tarbonus, Kraków 2009

2. Wojciechowski E., Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. OSDK, Gdańsk 1998

Literatura uzupełniająca

1. Jakubaszki J., ABC postępowania w urazach, Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patryk Krupa (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 00:44)