SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka ergonomii, bhp i logistyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka ergonomii, bhp i logistyka
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-49_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w ergonomii i bhp oraz wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania metod do rozwiązywania problemów dotyczących inżynierii środowiska pracy.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu ergonomii, bhp, zarządzania.

Zakres tematyczny

Wykład. Podstawowe pojęcia, istota oceny. Procedura i organizacja oceny. Metody ergonomiczne stosowane w ocenie i diagnozie: dyskomfortu i ergonomicznych czynników ryzyka (fizycznych i psycho-fizjologicznych), obciążenia pracą,  parametrów środowiska pracy. Ergonomia w systemach logistycznych. Ergonomiczna ocena systemów, procesów wytwarzania.

Laboratorium. Ocena zaburzeń w układzie mięśniowo-szkieletowym (WRMSDs)  iergonomicznych czynników ryzyka, zmęczenia pracą. Ocena obciążeń posturalnych operatorów w związku z wykonywaną pracą, ryzyka i poziomu narażenia na WRMSDs. Ocena procesu wytwarzania.

Metody kształcenia

Wykład: prezentacja, pokaz.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, symulacja, studia przypadków

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny (pytania otwarte, min 51% na zaliczenie). Laboratorium: pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń, ocena raportów z prac. Ocena końcowa – średnia  ocen z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

1. Abt S., Woźniak H., Podstawy logistyki, Wyd. UG, Gdańsk, 1993

2. Górska E., Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002

3. Horst W., Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Część I. Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004

4. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 1997

5. Pacholski L. (red.), Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986

Literatura uzupełniająca

1. Borowiecki D., Obciążenie psychonerwowe, ATEST – Ochrona Pracy, nr 2/2003 s. 38-39

2. Paluch R., Ocena zmęczenia na podstawie subiektywnego odczucia – kwestionariusz japoński, Bezpieczeństwo pracy, nr 7-8, s 6, 1985

3. Rączkowski B., BHP w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 21:47)