SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy elektrotechniki i elektroniki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-56_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marcin Chciuk
 • dr inż. Paweł Bachman
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zjawiskami elektrycznymi i ich wykorzystaniem w technice.

Wymagania wstępne

Podstawy fizyki.

Zakres tematyczny

Podstawowe jednostki i pojęcia w elektrotechnice. Podstawowe elementy elektryczne i elektroniczne. Prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa. Obliczanie obwodów prądu stałego. Rysunek techniczny elektryczny. Programy komputerowe wspomagające rysowanie schematów elektrycznych. Programy komputerowe do symulacji układów elektrycznych. Przykładowe instalacje elektryczne. Bezpieczeństwo w układach elektrycznych. Ochrona przeciwporażeniowa.

Metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie ocenionych sprawozdań i kolokwiów. Wykład zaliczany jest w formie kolokwium. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, praca zbiorowa, WNT, Warszawa, 2004.
 2. Horowitz Paul, Hill Winfield: Sztuka elektroniki cz.1 i cz.2, WKŁ, Warszawa, 2003.
 3. Pazdro K., Poniński M.: Miernictwo elektryczne WNT Warszawa 1986.
 4. Rusek M., Pasierbiński J.: Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa, 2003.
 5. Shamieh C., McComb G.: Elektronika dla bystrzaków, Helion,  Gliwice, 2012.
 6. Watson John: Elektronika, WKŁ, Warszawa, 2002.
 7. Wrotek W.: Elektronika z Excelem. Helion, Gliwice, 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Bolkowski S., Teoria obwodów elektrycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1995.
 2. Kacejko L.: Pracownia elektrotechniczna, PWSZ Warszawa 1963.
 3. Kurdziel R., Podstawy elektrotechniki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1975.
 4. Mikołajuk K., Trzaska Z., Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. PWN, Warszawa, 1973.
 5. Miłek M.: Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2006.
 6. Nührmann D.: Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz WKiŁ Warszawa 1979.
 7. Szafarczyk M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R., Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych, PWN, Warszawa, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marcin Chciuk (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 19:50)