SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dokumentacja i zasady analiz wypadków i chorób zawodowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dokumentacja i zasady analiz wypadków i chorób zawodowych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-71_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych inżynierów bhp z problematyką wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz niezbędną dokumentacją. Prawidłowe dokonanie analizy wypadków przy pracy i postępowania powypadkowego - ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; sporządzenie dokumentacji powypadkowej, znajomość procedur postępowania w przypadku chorób zawodowych.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawnej ochrony pracy, podstaw technicznego bezpieczeństwa pracy, analizy zagrożeń oraz fizjologii i ergonomii.

Zakres tematyczny

1. Zasady powoływania składu zespołu powypadkowego. 2. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. 3. Zasady kwalifikacji prawnej wypadku. 4. Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy. 5. Procedura zgłaszania wypadków przy pracy.  6. Dokumentacja i jej sporządzanie na potrzeby postępowania powypadkowego. 7. Protokół powypadkowy i jego wypełnianie. 8. Załączniki do protokołu powypadkowego. 9. Sposoby zabezpieczania miejsca wypadku. 10. Metody badania wypadków przy pracy. 11. Rejestr wypadków przy pracy. 12. Statystyczna karta wypadku przy pracy. 13. Informacje potrzebne do wypełniania statystycznej karty wypadku. 14. Model statystyczny wypadku przy pracy. 15. Określanie kategorii procesu pracy do statystycznej karty wypadku. 16. Wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego w procesie pracy. 17. Czynniki będące źródłem urazu na potrzeby opisu w statystycznej karcie wypadku. 18. Rozpoznawanie chorób zawodowych. 19. Postępowanie w przypadku chorób zawodowych. 20.  Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej. 21. Ocena narażenia zawodowego. 22. Orzekanie o rozpoznaniu choroby zawodowej.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych, pokaz.

Ćwiczenia: pogadanka, praca w grupach, pomiar, symulacja, studia przypadków, praca ze źródłem drukowanym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zasady oceniania kolokwium pisemnego lub pisemnej pracy kontrolnej, projektu.
Ocena:  
2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami. 
3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.
3,5 - praca przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami. 
4,0 - praca dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.
4,5 - praca ponad dobra (treść, zakres i oryginalność). 
5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na wysokim  poziomie merytorycznym.

 

Literatura podstawowa

 1. Gałusza M., Tanger W., Wypadki i choroby zawodowe i dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo. Wyd. Tarbonus, Kraków 2014.
 2. Grabowska-Wawrzeniecka K., (red.), Meritum bezpieczeństwo i higiena pracy. Wyd. Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014.
 3. Pietrzak L., Wypadki przy pracy. Modele i metody, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2004.
 4. Rybakowski M., Drogowe wypadki przy pracy i ich opiniowanie.Wydaw. UZ, Zielona Góra 2011.
 5. Wojciechowska-Piskorska H., Wypadki przy pracy. Wyd. ODDK, Gdańsk 2014.

Literatura uzupełniająca

 1. ATEST (Czasopismo - miesięcznik).
 2. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka (Czasopismo - miesięcznik).
 3. Bojanowski R., Nowa statystyczna karta wypadku przy pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” 7/8 2005.
 4. Inspektor Pracy (Czasopismo – miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy).
 5. Pietrzak L., Modelowanie wypadków przy pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” nr 4 i 5/2002.
 6. Pietrzak L., Modelowanie wypadków przy pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” nr 10/2003.

Uwagi

Obowiązkowe przygotowanie indywidualnego projektu z opisem i rekonstrukcją wypadku przy pracy.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 20:49)