SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rozwiązania urbanistyczne pomieszczeń pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rozwiązania urbanistyczne pomieszczeń pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-73_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności oceny jakości pomieszczeń przemysłowych i budownictwa ogólnego pod kątem funkcjonalności, zgodności z obowiązującymi przepisami estetyki.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z  technicznego bezpieczeństwa

Zakres tematyczny

Tendencje rozwoju budownictwa przemysłowego. Przewidywane rozwiązania budowlane. Perspektywy rozwoju budownictwa przemysłowego. Wymagania prawne dotyczące budynków i pomieszczeń pracy. Zasady kształtowania wnętrz przemysłowych i innych pomieszczeń pracy. Metoda dominanty. Kolorystyka i barwy w pomieszczeniach pracy.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykonanie pracy kontrolnej/zaliczeniowej

Literatura podstawowa

1.Koradecka D. (2002): Projektowanie miejsc pracy. Wydaw. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Warszawa

2. Mielczarek Z. (2001): Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady Warszawa

3. Mirski Z. (1986): Kształtowanie  wnętrz produkcyjnych. Arkady   Warszawa

4. Tytyk E., Butlewski M. (2011): Ergonomia w technice. Wydaw. Politechniki Poznańskiej

5. Wieczorek S. (2014): Ergonomia. Tarbonus. Kraków-Tarnobrzeg

Literatura uzupełniająca

Obowiązujące ustawy, rozporządzenia, normatywy

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 21:53)