SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie BHP i ryzykiem zawodowym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie BHP i ryzykiem zawodowym
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-74_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych inżynierów bhp z procedurami dotyczącymi wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach. Poznania celów oraz założeń systemu zarządzania bhp i ryzykiem zawodowym, zgodnie z  PN-N-18001:2004 - Systemy Zarządzania BHP oraz ISO 45001 - Occupational health and safety. Ukierunkowanie studentów na globalne myślenie o odpowiedzialności za klimat bezpieczeństwa pracy w procesach pracy, odpowiedzialności zawodowej i znaczenia SZB w kształtowaniu warunków pracy i poziomu bezpieczeństwa pracowników.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania bhp, prawnej ochrony pracy, podstaw przedsiębiorczości, analizy zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego oraz wiadomości z zakresu ekonomiki i organizacji środowiska pracy, prawnej ochrony pracy, fizjologii pracy, ekonomicznych aspektów ergonomii.

Zakres tematyczny

Zarządzanie pracą a bezpieczeństwo pracy.

I. Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

II. Deklaracja realizacji polityki BHP.

III. Plan działania dla wdrożenia systemu zarządzania BHP.

IV. Procedury postępowania przygotowawczego przed wdrożeniem SZB.

1. Procedury identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka na stanowiskach pracy.

2. Procedury identyfikacji dostępu do wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących  BHP.

3. Procedury szkolenia pracowników.

4. Procedury komunikowania się w zespołach pracowniczych.

5. Procedury tworzenia, aktualizacji i nadzorowania dokumentów systemu zarządzania BHP.

6. Procedury gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i awarie przemysłowe.

7. Procedury monitorowania stanu BHP. Monitorowanie reaktywne bezpieczeństwa pracy – (sprawdzanie i identyfikacja): nieprawidłowości w zakresie stosowanych środków   zapobiegawczych, ochronnych przed zagrożeniami i związane z nimi ryzyko zawodowe; niezgodności w systemie bhp, które ujawniły się poprzez wystąpienie wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

8. Auditowanie – procedury planowania i prowadzenia auditów wewnętrznych. Przygotowanie do auditów zewnętrznych.

9. Instrukcje postępowania dla bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

10. Profilaktyka wypadków przy pracy.

11. Procedury postępowania z niezgodnościami.

Metody kształcenia

W - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

L - metoda tekstu przewodniego, praca z dokumentem źródłowym – analiza i synteza.

Metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zasady oceniania kolokwium pisemnego – pytania otwarte.

Ocena:  

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami.

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.

3,5 - praca przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami.

4,0 - praca dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.

4,5 - praca ponad dobra (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na wysokim  poziomie merytorycznym.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium i zadanego projektu.

Zasady oceniania prac projektowych.

Ocena:  

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami (w tym niedostarczenie pracy w wymaganym terminie).

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zakresem zadania, dopuszczalne niewielkie błędy/braki.

3,5 - praca przeciętna, wykonana poprawnie ale w sposób szablonowy.

4,0 - praca dobra, zauważalnie wykraczająca poza szablon-opis zadania (treść, zakres i oryginalność) .

4,5 - praca ponad dobra, znacznie wykraczająca poza szablon-opis zadania (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na profesjonalnym poziomie koncepcyjnym i merytorycznym.

Literatura podstawowa

 1. Karczewski J. T., Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, ODDK, Gdańsk 2000.
 2. Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 3. Kowal E., (red.), Opieka zdrowotna nad pracującymi. Wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 4. Lis T., Nowacki K., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 5. Mikulski R., Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 1999.
 6. Pacyna A., Stadnicka D., Wdrażanie i auditownie systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006.
 7. Polska Norma PN-N-18001:2004 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
 8. Rabenda A., Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 9. Rączkowski B., BHP w praktyce. Poradnik. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2005.
 10. Skuza L., Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
 11. Zawieska W., Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. Wyd. CIOP,
  Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Kodeks Pracy.
 2. ISO 45001 - Occupational health and safety.
 3. PN-EN ISO 9000:2001; Systemy zarządzania jakością - Podstawy i słownictwo.
 4. PN-N18002: 2004; System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka.
 5. PN-N-18004:2001 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wytyczne.

      Czasopisma

 1. ATEST
 2. Bezpieczeństwo Pracy
 3. Przyjaciel Przy Pracy
 4. Praca i Zdrowie
 5. Serwis BHP

Uwagi

Obowiązkowe przygotowanie projektu analityczno - koncepcyjnego, opartego na problematyce bhp w wybranej gałęzi gospodarki przemysłowej lub usługowo-wykonawczej, z propozycją rozwiązania konkretnych problemów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzyka zawodowego, zgodnie z założeniami w sprawie wdrażania „Polityki bhp” w firmie, jak w PN-N-18001:2004 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub ISO 45001 - Occupational health and safety.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 20:16)