SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-82_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 0 0 0 0 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowym celem praktyki jest zapoznanie studenta z metodami pracy osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za szeroko rozumiane bezpieczeństwo związane z rozwiązywaniem problemów technicznych, zabezpieczeń logistycznych, surowcowych, ochrony mienia i monitoringu na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. Zweryfikowanie i kształtowanie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz właściwych postaw i zachowań w kontekście wykonywanych obowiązków.

Wymagania wstępne

Zaliczenie V semestru.

Zakres tematyczny

 • zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z podstawowymi przepisami dyscypliny pracy oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny,
 • zapoznanie się ze sprzętem technicznym stosowanym jako ochrona osobistej i ogólnozakładowa,
 • zapoznanie się organizacją przedsiębiorstwa oraz specyfiką produkcji w kontekście warunków pracy i zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,
 • poznanie dokumentacji technicznej, stosowanej technologii produkcji, oraz stosowanego wyposażenia technicznego w kontekście zagrożeń dla środowiska,
 • kształtowanie umiejętności praktycznych związanych z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz metodami jego oceny i aktualizacji,
 • poznanie procedury szkoleń pracowniczych w zakresie bhp,
 • udział w szkoleniach pracowniczych w zakresie bhp,
 • poznanie dokumentacji bhp znajdującej się w przedsiębiorstwie wynikającej z pracy inspektora bhp,
 • poznanie procedury przy postępowaniu powypadkowym, a jeśli taki ma miejsce, czynnie uczestniczy w pracach powypadkowych,
 • uczestniczy w pracach związanych z nadzorowaniem pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,
 • nabycie umiejętności w procesach przygotowania pracowników do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
 • w miarę możliwości zapoznaje się z: dokumentacją systemu rejestracji składowania i transportu odpadów, materiałów niebezpiecznych, z planami wewnętrznymi akcji operacyjno-ratunkowej w przypadku poważnej awarii, pożaru czy wybuchu.

Metody kształcenia

Praktyka zawodowa odbywająca się w jednostkach gospodarczych, administracyjnych związanych z kierunkiem studiów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyk jest:

 • Odbycie praktyki w ustalonym trybie i terminie.
 • Przedłożenie sprawozdania z przebiegu praktyki w formie Dziennika Praktyk, w którym student odnotowuje czynności wykonywane w czasie trwania praktyki. Dziennik praktyk winien być potwierdzony przez przedstawiciela zakładu,
 • Akceptacja sprawozdania przez Instytutowego Opiekuna Praktyk.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Student realizuje praktykę w ilości 160 godzin pracy (4 tygodnie po 40 godzin).


Zmodyfikowane przez dr Czesław Częstochowski (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 19:41)