SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nauka o materiałach I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nauka o materiałach I
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-06_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
 • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
 • dr inż. Mariusz Michalski
 • dr inż. Paweł Schlafka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie przez studenta podstawowych grup materiałów inżynierskich oraz współzależności pomiędzy budową atomową i strukturalną a właściwościami fizyko-chemicznymi, mechanicznymi i technologicznymi materiałów z uwzględnieniem wpływu przemian fazowych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Budowa materii i wiązań. Materiały techniczne naturalne i inżynierskie – struktura, właściwości i zastosowanie. Przemiany i układy równowagi fazowej. Kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich metodami technologicznymi. Umocnienie metali i stopów. Metody badań materiałów. Mechanizmy zużycia i dekohezji materiałów inżynierskich z uwzględnieniem warunków eksploatacji. Przemiany fazowe podczas obróbki cieplnej.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych (studia stacjonarne).

 1. Wprowadzenie
 2. Elementy krystalografii
 3. Badania metalograficzne makroskopowe
 4. Mikroskopia optyczna
 5. Mikroskopia elektronowa
 6. Mikroanaliza składu chemicznego
 7. Metalografia ilościowa - Ocena wielkości ziarna
 8. Metalografia ilościowa - Ocena wtrąceń drugiej fazy
 9. Termin odróbczy
 10. Zgniot i rekrystalizacja
 11. Analiza stopów dwuskładnikowych I
 12. Analiza stopów dwuskładnikowych II
 13. Statyczne metody pomiaru twardości
 14. Mikrotwardość
 15. Termin odróbczy.  ZALICZENIE

 

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych (studia niestacjonarne).

 1. Wprowadzenie
 2. Elementy krystalografii
 3. Badania metalograficzne makroskopowe
 4. Mikroskopia optyczna
 5. Metalografia ilościowa
 6. Zgniot i rekrystalizacja
 7. Analiza stopów dwuskładnikowych
 8. Statyczne metody pomiaru twardości
 9. Termin odróbczy. Zaliczenie

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny oraz z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową. Indywidualna oraz zespołowa realizacja ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT, Warszawa 2001.
 2. Rudnik S.: Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1994.
 3. Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2001.
 4. Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiałowej,WNT, Warszawa 2001.
 5. Wożnica A: Podstawy nauki o materiałach, Wyd. politechniki Śląskiej, Gliwice 1996.
 6. Wojtkun F., Sołncev P.: Materiały specjalnego przeznaczenia, Wyd. Politechniki Radomskiej, Monografia nr 36, Radom 1999.
 7. Ashby M.F., Jones D.R.A.: Materiały Inżynierskie I i II, WNT, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Remigiusz Romankiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 20:10)