SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elektrotechnika i elektronika II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elektrotechnika i elektronika II
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-17_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jerzy Sobich
  • dr inż. Mirosław Żygadło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym efektem kształcenia jest poznanie przez studenta podstaw elektrotechniki i elektroniki potrzebnych inżynierowi mechanikowi.

Wymagania wstępne

Fizyka, Podstawy elektrotechniki - kurs Elektrotechnika i elektronika I.

Zakres tematyczny

Treść wykładów

Praca i moc prądu przemiennego, obwody RLC. Prąd trójfazowy. Silniki i prądnice prądu stałego oraz przemiennego, transformatory. Mierniki wielkości elektrycznych. Podstawy elektroniki: diody, tranzystory, układy logiczne, generatory, wzmacniacze.

Treść ćwiczeń laboratoryjnych

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach prądu  przemiennego (rezystancja, impedancja, napięcie, natężenie, moc czynna, bierna i pozorna. Badanie obwodów  z elementami RLC - wyznaczanie częstości rezonansowej. Prąd trójfazowy. Silniki i prądnice prądu stałego oraz przemiennego, transformatory. Podstawy elektroniki: diody, tranzystory, układy logiczne, generatory, wzmacniacze. Wyznaczanie charakterystyk diody i tranzystora. Układy zasilające.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia  laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych (terminowe złożenie sprawozdań, uzyskanie z nich oraz przeprowadzonych sprawdzianów ocen pozytywnych) oraz pozytywna, końcowa ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. Paca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT, Warszawa 2004.
  2. U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa 1996.
  3. Rusek A., Podstawy elektroniki - cz. 2, WNT, Warszawa, 1979.
  4. Latek W. Zarys maszyn elektrycznych. WNT, Warszawa,1987.

Literatura uzupełniająca

  1. Filipowski A., Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, WNT, Warszawa, 1995
  2.  T. Stacewicz, A. Kotlicki, Elektronika w laboratorium naukowym, PWN, Warszawa 1994.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Mirosław Żygadło (ostatnia modyfikacja: 26-04-2019 17:52)