SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy Konstrukcji Maszyn II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy Konstrukcji Maszyn II
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-32_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
  • dr inż. Marek Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i działaniem typowych układów napędowych maszyn.

Wymagania wstępne

Podstawy konstrukcji maszyn 1

Zakres tematyczny

Treść wykładów: Typowe układy napędowe, podstawowe podzespoły. Napędy spalinowe, silniki i ich sterowanie; Podstawy dynamiki układów napędowych; Dobór mocy silnika; Napęd elektryczny: silniki prądu stałego, silniki prądu zmiennego, rozruch, regulacja prędkości obrotowej, hamowanie silnika; Napęd hydrokinetyczny: sprzęgło hydrokinetyczne, przekładnia hydrokinetyczna: własności, charakterystyki eksploatacyjne, budowa i obsługa, podstawowe klasyfikacje, dobór sprzęgła, dobór przekładni, analiza budowy i własności przykładowych układów napędowych ze sprzęgłem i przekładnią hydrokinetyczną. Hydrostatyczne układy napędowe, podstawowe określenia, podziały, zapis graficzny elementów układów; Elementy układów hydraulicznych; Analiza działania wybranych układów hydrostatycznych; Sterowanie i regulacja; Bilans energetyczny; Napęd pneumatyczny: wprowadzenie, elementy i zespoły przetwarzające energię sprężonego powietrza na energię mechaniczną; Elementy sterujące przepływem i ciśnieniem powietrza; wybrane zagadnienia ze sterowania pneumatycznego.

 

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych:

Analiza budowy i zasady działania wybranych skrzyń biegów,

Badanie własności kinematycznych i dynamicznych wałów napędowych maszyn,

Analiza budowy i działania układu hydrostatycznego, pomiar podstawowych parametrów układu,

Analiza budowy i działania wybranych podzespołów układów hydrostatycznych,

Sporządzanie charakterystyki mechanicznej silnika spalinowego,

Analiza budowy i działania układu pneumatycznego, pomiar podstawowych parametrów układu

Analiza budowy sprzęgieł ciernych

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem multimedialnych środków audiowizualnych. Praktyczne poznawanie własności wybranych układów napędowych i ich podzespołów. Indywidualna praca z wykorzystaniem literatury podczas opracowania sprawozdań laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne (pisemne lub ustne).

Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest zaliczenie wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sporządzonego sprawozdania.

Literatura podstawowa

[1]  A. Polański : Mechaniczne napędy maszyn, wyd. Polit. Świętokrzyskiej, Kielce 1983.

[2]  Andrzej Osiecki: Hydrostatyczny napęd maszyn, WNT, 1998,

[3]  Stefan Stryczek: Napęd hydrostatyczny, WNT,1992,

[4]  W. Szenajch: Napęd i sterowanie pneumatyczne, WNT, 1997.

[5]  Szydelski Z.: Sprzęgła, hamulce i przekładnie hydrokinetyczne, Wyd. KiŁ, Warszawa, 1981.

Literatura uzupełniająca

[1]  Z. Gogolewski, Z. Kuczewski : Napęd Elektryczny, WNT, W-wa 1972.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Malinowski (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 11:11)