SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diagnostyka maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diagnostyka maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiUR-P-48_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Adamczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką diagnozowania elementów podzespołów oraz urządzeń technicznych.

Wymagania wstępne

Podstawy eksploatacji maszyn, Metrologia i systemy pomiarowe, Podstawy konstrukcji maszyn.

Zakres tematyczny

Przedmiot i zadania diagnostyki technicznej. Maszyna jako obiekt badań diagnostycznych. Fazy istnienia maszyny – diagnostyka w konstruowaniu, na etapie wytwarzania oraz diagnostyka eksploatacyjna. Fizyczne aspekty diagnostyki; jakość maszyn: projektowa, wykonania i eksploatacji. Jakość elementów maszyn. Uszkodzenia elementów maszyn – klasyfikacja, miary uszkodzeń, przeciwdziałanie uszkodzeniom.
Stany wykorzystywane w badaniach diagnostycznych, parametry diagnostyczne stanu technicznego maszyn i zasad ich wykorzystania. System diagnostyczny maszyn. Formy diagnozowania maszyn: diagnozowanie, monitorowanie, genezowanie, prognozowanie stanu maszyny. Diagnostyka wybranych podzespołów maszyn: łożyska toczne, łożyska ślizgowe i tuleje, przekładnie zębate, układy hydrauliczne, węzły skrawania. Diagnostyka stanu warstwy wierzchniej elementów maszyn. Diagnostyka stanu technicznego obrabiarki przez pomiar: głośność, prędkości obrotowych wrzeciona, prędkości posuwowych przez sprawdzenie dokładności obróbki.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania zaliczeniowe dotyczące podstawowych zagadnień
przedmiotu.
Laboratorium – warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny z opracowanych do ćwiczeń sprawozdań.

Literatura podstawowa

1. Legutko S.: Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. WSiP. Warszawa 2007;
2. Cholewa W., Kazimierczak J.: Diagnostyka techniczna maszyn - przetwarzanie cech sygnałów. Wyd. Politechnika Śląska. Gliwice 1995;
3. Garbacki A., Szewczyk K.: Pomiary i diagnostyka maszyn roboczych ciężkich. Wyd. Politechnika
Krakowska, Kraków 1974;
4. Nizimski S., Pelc H.: Diagnostyka urządzeń mechanicznych. WNT Warszawa 1980;
5. Nizimski S.: Elementy eksploatacji obiektów technicznych. Wyd. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn 2000;

Literatura uzupełniająca

1. Praca zbiorowa: Diagnostyka urządzeń mechanicznych. Wyd. PAN 1977;
2. Żółtowski B.: Podstawy diagnostyki maszyn. Wyd. ATR, Bydgoszcz 1996;

Uwagi


 


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 17-04-2019 14:29)