SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Układy sterowania maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Układy sterowania maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiUR-P-53_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi układów sterowania: obiekty sterowania i ich podział, stabilności układów, identyfikacja obiektów, projektowania i badania układów sterowania. Przekazanie wiedzy na temat formułowania oraz rozwiązywania problemów sterowania obiektów dynamicznych ze szczególnym uwzględnieniem układów mechanicznych.

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna i rachunek prawdopodobieństwa, umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi: Matlab/Scilab.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:

Układy sterowania i regulacji oraz ich klasyfikacja. Ciągłe układy liniowe (sterowalność i obserwowalność). Wybór zmiennych stanu dla układu (obiektu sterowania). Podstawowe człony dynamiczne (człony inercyjne i bezinercyjne, całkujące, różniczkujące, proporcjonalne, oscylacyjne i opóźniające). Stabilność układów liniowych. Jakość i wrażliwość układów sterowania. Obserwatory układów liniowych. Dyskretne układy liniowe. Sterowalność, obserwowalność i stabilność dyskretnych układów liniowych. Niestacjonarne układy liniowe ciągłe i dyskretne, układy nieliniowe. Podstawowe rodzaje członów i układów nieliniowych. Sterowalność obserwowalność układów nieliniowych. Procesy stochastyczne w układach sterowania. Sterowanie optymalne.

Treść laboratoryjna:

MATLAB/ SCILAB -‘narzędzia do modelowania, symulacji i analizy układów dynamicznych. Wyznaczanie charakterystyk czasowych i częstotliwościowych podstawowych obiektów regulacji.  Badanie właściwości eksploatacyjnych układów regulacji. Badanie statycznych i astatycznych układów regulacji. Regulatory liniowe – analiza charakterystyk czasowych. Dobór nastaw regulatorów PID. Charakterystyki i analiza wybranych obiektów i układów regulacji. Badanie stabilności układów regulacji. Wyznaczanie charakterystyk statycznych członów nieliniowych. Analiza wybranych układów nieliniowych.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1.  T. Kaczorek, Teoria sterowania i systemów, WNT, Warszawa, 1999,
  2.  T. Kaczorek i inni, Podstawy teorii sterowania, WNT, Warszawa 2005.
  3.  Jędrzykiewicz Z.: Teoria sterowania układów jednowymiarowych. Wydawnictwa AGH. Kraków 2007
  4.  H. Górecki, Algorytmy i programy sterowania, WNT, Warszawa, 1980,
  5.  Z. Budnicki, Teoria i algorytmy sterowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002,
  6.  Włodzimierz Kwiatkowski, Podstawy teorii sterowania. Wybrane zagadnienia. BEL 2007
  7.  K. Ogata, Metody przestrzeni stanów w teorii sterowania, WNT, Warszawa 1974r.
  8.  Chorowski B., Werszko M., Mechaniczne Urządzenia Automatyki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975 i nowsze,

Literatura uzupełniająca

  1. Amborski K., Marusak A., "Teoria sterowania w ćwiczeniach". PWN, Warszaw 1978.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 17-04-2019 14:29)