SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projekt przejściowy II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projekt przejściowy II
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiUR-P-58_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Edward Tertel
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
 • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nauka rozwiązywania złożonych zadań projektowych z zakresu automatyzacji i utrzymania ruchu oraz pracy w zespole kierowanym przez lidera, wykorzystując do tego zdobytą podczas studiów wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz wiedzę z przedmiotów specjalności dyplomowania. Dodatkowym celem jest zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów projektowych samodzielnie oraz w grupie, stosując kreatywne podejście do problemu projektowego w tym zdobycie umiejętności wariantowania rozwiązań oraz wyboru rozwiązania optymalnego.

Wymagania wstępne

Elektrotechnika i elektronika, Podstawy automatyki, Techniki automatyzacji, Podstawy konstrukcji maszyn, Wytrzymałość materiałów, , Komputerowe wspomaganie projektowania CAD, Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich CAE, Projekt przejściowy I, Układy sterowania Maszyn, Diagnostyka Maszyn, Modelowanie i symulacja procesów,  umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi,

Zakres tematyczny

Realizacja projektu w zespole, koordynowanym przez lidera dla wybranych problemów projektowych z zakresu zautomatyzowanego transportu technologicznego, zautomatyzowanej manipulacji, zautomatyzowanego magazynowania w procesach produkcyjnych: półwyrobów i wyrobów gotowych, części maszyn, maszyn i urządzeń, jak również w procesach produkcji produktów spożywczych. Projekt obejmuje stworzenie alternatywnych koncepcji rozwiązania, wybór najlepszej koncepcji oraz uzasadnienie wyboru, dobór materiałów, urządzeń, napędów, sterowania w tym algorytmu, zaprojektowanie konstrukcji oraz wykonanie obliczeń niezbędnych do realizacji projektu. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w projektowaniu i modelowaniu. Stworzenie wirtualnego prototypu projektowanych urządzeń. Stworzenie oferty katalogowej.

Metody kształcenia

Praca z literaturą fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania zadań projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

Literatura podstawowa

 1. Łastowiecki J., Napędy elektryczne w automatyce i robotyce, Wydawnictwo Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2011,
 2. Kost G., Łebkowski P. Węsierski Ł., Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, PWE, Warszawa 2013,
 3. Kotnis G., Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach, KaBe, Krosno 2011,
 4. Kowalski T., Lis G., Szenajch W., Technologia i automatyzacja montażu maszyn, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006,
 5. Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych, WNT, Warszawa 2015,
 6. Szenajch W. Napęd i sterowanie pneumatyczne. Warszawa WNT, 2003; 
 7. Osiński Z., Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa 2010,
 8. Świder J. i inni, Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008,
 9. Tomasiak E. Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Gliwice Politechnika Śląska, 2001,
 10. Górny A., Kowerski A., Ostapczuk M., Bezpieczeństwo i eksploatacja Maszyn produkcyjnych, Forum, Poznań 2009,

Literatura uzupełniająca

 1. Niezgodziński M., Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe, WNT, Warszawa 2013,
 2. Goździecki M. Świątkiewicz, Przenośniki, WNT, Warszawa 1979,
 3. Matyszewska E., Automatyzacja przemysłu spożywczego, PWN, Warszawa 2015,
 4. Lewicki P., Lenart A., Kowalczyk A., Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT, Warszawa 2014,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 20:53)