SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-P-47_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Alicja Laber
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową, zasadą programowania i eksploatacją współczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie.

Wymagania wstępne

Podstawy eksploatacji maszyn, CAM

Zakres tematyczny

Treść merytoryczna. Osie sterowań współczesnych obrabiarek. Struktura geometryczno – ruchowa. Określenie punktów zerowych obrabiarek  sterowanych numerycznie. Układy pomiarowe. Serwonapędy. Silniki i zespoły napędowe do bezstopniowej regulacji prędkości obrotowych. Napędy serwomechanizmowe przy realizacji ruchu. Tor ruchu zadany i realizowany przy liniowym i kołowym torze ruchu. Rodzaje sterowań. Określenie przemieszczenia narzędzi. Transport przedmiotów. Magazyny narzędziowe. Łoża, korpusy i stoły. Centra obróbcze. Elastyczne systemy obróbkowe. Trendy w budowie współczesnych obrabiarek. Przegląd przez współczesne tokarki, frezarki, wiertarki, wytaczarko-frezarki, szlifierki, obrabiarki do kół zębatych. Zadania grupy roboczej podczas uruchamiania nowej produkcji na obrabiarkach CNC. Wpływ procesu produkcyjnego na wybór obrabiarek i kalkulacja kosztów produkcji. Procesy wdrażania i eksploatacji OSN. Zasady eksploatacji i diagnozowania obrabiarek. Zapoznanie z zasadą działania i budową frezarki  EMCO F1 – CNC. Praca obrabiarki przy interpolacji kołowej. Praca obrabiarki przy interpolacji liniowej. Praca obrabiarki przy interpolacji krzywoliniowej.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, aktualnymi normami,  czasopismami i katalogami producentów obrabiarek sterowanych numerycznie; indywidualna praca  studenta w tworzeniu programu na obrabiarkę CNC

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z trzech pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne

Laboratorium – warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie wszystkich sprawozdań i zaliczenie samodzielnie napisanego programu na obrabiarkę CNC.

Literatura podstawowa

1. Boguś Z.: Numeryczne sterowanie obrabiarek. Skrypt Politechniki Gdańskiej.  i. Gdańsk 1987;

2. Bednarek M i inni: Obrabiarki sterowane numerycznie – podstawy eksploatacji  i. WNT Warszawa 1986;

3. Wrotny L. T.: Projektowanie obrabiarek – zagadnienia ogólne i przykłady obliczen.  i. WNT Warszawa 1986; 

Literatura uzupełniająca

1. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. WNT  Warszawa  2000;

2. Kosmol: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT 1995. 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Albert Lewandowski (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 10:22)