SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologiczne aspekty projektowania maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologiczne aspekty projektowania maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-P-50_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wzajemnymi związkami zagadnień konstrukcyjnych i
technologicznych na różnych etapach projektowania maszyn, ograniczeniami w konstruowaniu zależnymi od
możliwości technologicznych zakładu, technologiami obróbki typowych powierzchni, wpływem konstrukcji i
technologii na właściwości eksploatacyjny maszyn do wykorzystania w innych przedmiotach
specjalnościowych i w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, Nauka o materiałach, PKM

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Czynniki ogólne zapewniające konkurencyjność maszyny (materiałowe, konstrukcyjne,
technologiczne, eksploatacyjne, recyklingowe i inne). Analiza technologiczna konstrukcji. Rodzaje produkcji.
Metody technologiczne i ich zastosowanie w produkcji półfabrykatów. Ogólne zasady projektowania odlewów,
odkuwek, konstrukcji spawanych, wyrobów z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem technologii produkcji.
Technologiczność półfabrykatów obrabianych mechaniczne i erozyjnie. Technologiczność montażu, zasady
unifikacji, stosowania minimalnej ilości części itd. Technologiczność a eksploatacja maszyny. Wskaźniki stanu
warstwy wierzchniej części maszyn. Dobór operacji technologicznych zapewniających żądane warunki
eksploatacji.
Część projektowa: Opracowanie konstrukcji odlewu, formy odlewniczej lub wtryskowej, odkuwki, matrycy do
kucia na gorąco lub na zimno, stempla, wykrojnika, elementu zespawanego, elementu obrabianego
mechaniczne, konstrukcji zespołu z szczególną analiza zagadnień technologiczności.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami i w Internecie. Indywidualna praca
podczas opracowania projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne dotyczące podstawowych zagadnień przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu opracowanego wg zadania.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Skarbiński M. Technologiczność konstrukcji maszyn. Warszawa WNT, 2000.
2. Feld M. Technologia budowy maszyn. Wyd. 3. Warszawa, PWN 2000.

Literatura uzupełniająca

1. Burakowski T., Wierzchoń T. Inżynieria powierzchni metali. Warszawa, WNT, 1995;
2. Feld M. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. Wyd. 2 zm. Warszawa, PWN, 2003;
3. Tymowski J. Technologia budowy maszyn. Warszawa, WNT, 1989;
4. Feldshtein E., I. Barsaj I., Šeleg V. Upravlenie formirovaniem kacestva poverhnosti detalej pri mehaniceskoj obrabotke: monografiâ. Minsk : Belorusskij Nacional'nyj Tehniceskij Universitet, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein (ostatnia modyfikacja: 15-05-2019 10:01)