SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zagadnienia komunikacji w projektowaniu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zagadnienia komunikacji w projektowaniu
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-P-58_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Daniel Dębowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pozyskanie lub doskonalenie indywidualnych umiejętności komunikowania się z innymi – zbudowanie świadomości znaczenia sprawnej komunikacji w relacjach zawodowych (z uwzględnieniem werbalnych i niewerbalnych aspektów komunikacji).

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Modele procesu komunikacji. Bariery w skutecznej komunikacji. Rozmowa – serce komunikacji. Metody podniesienia jakości rozmowy. Rozmowy służbowe; rozmowa kwalifikacyjna. Prezentacje i wystąpienia. Komunikacja niewerbalna. Umiejętność aktywnego słuchania. Problemy płci w procesie komunikacji. Umiejętność korzystania ze sprzężeń zwrotnych. Umiejętności negocjacyjne. Zasady porozumiewania się za pomocą słowa pisanego; redagowanie raportów. Prowadzenie zebrań, debat,  przygotowanie scenariuszy. Rozwój komunikacji; media elektroniczne – przyszłość komunikacji.

Metody kształcenia

Zasadniczą formą zajęć jest dyskusja dydaktyczna na wyznaczony na poprzednich zajęciach temat. Poszczególne tematy obejmują jedno lub więcej zadań opracowywanych w domu przez wybranych studentów, którzy następnie je przedstawiają podczas zajęć w formie prezentacji po której następuje wymiana zdań, myśli i poglądów uczestników grupy. Niezbędną wiedzę teoretyczną potrzebną do rozwiązywania zadań student uzyskuje na zajęciach w ramach wprowadzenia przez prowadzącego oraz dzięki pracy samodzielnej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest konieczność przedstawienia „prezentacji” przynajmniej jednego tematu (K_U03), aktywny udział w dyskusji (K_U02) oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich wyznaczonych zadań tematycznych (K_U05, K_K01, K_K03). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

  1. Barker A., Doskonała umiejętność komunikacji, Wydawnictwo Helion Gliwice, 2004. 
  2. Murdoch A., Prezentacje i wystąpienia w public relations, Wydawnictwo Poltext Warszawa 2000.
  3. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji: kreatywność, Wyd. Astrum, Wrocław 1999.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 22:04)