SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy geologii w przemyśle wydobywczym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy geologii w przemyśle wydobywczym
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-50_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
 • dr inż. Edward Tertel
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu budowy geologicznej kraju oraz wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć w geologii naftowej. Nabycie przez studenta umiejętności umożliwiających charakteryzowanie i wykonanie ekonomicznej zasadności eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego z wykorzystaniem cyfrowych modeli obliczeniowych zasobów.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Treść wykładowa (15 godz.):

Pojęcia złóż surowców bitumicznych w klasyfikacji geologicznej. Podstawy ekonomicznej oceny złoża Występowanie złóż ropy i gazu w skali globalnej. Stratygrafia i litologia. Ogólne warunki występowania złóż ropy i gazu. Podstawowe pojęcia złożowe. Surowce energetyczne. Charakterystyka podstawowych surowców bitumicznych. Geodynamika naftowa. Skała zbiornikowa. Własności hydrogeologiczne skał i metody ich oznaczania-przepuszczalności, porowatości. Podstawy teorii migracji. Budowa geologiczna Polski.

Treść projektowa (15 godzin):

 1. Podstawowe metody obliczeń zasobów złoża.
 2. Zadania dozoru geologicznego.
 3. Rozpoznawanie otworów.
 4. Skala twardości.
 5. Geofizyka otworowa i sejsmikaz.
 6. Gaz ziemny – formy występowania, skład chemiczny, cechy fizyczne, obliczenia wartości opałowej energetycznej.
 7. Ropa naftowa               – formy występowania, skład chemiczny, cechy fizyczne, obliczenia wartości opałowej energetycznej.
 8. Przetwarzanie materiału organicznego, transformacja kerogenu, a powstawanie ropy i gazu.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową – czasopisma.

Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad uzyskanymi rozwiązaniami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

K_W02 - Kolokwium zaliczeniowe, Praca kontrolna. Ocena z wykładu jest określana na podstawie ocen: za pracę kontrolną (waga=0.4) oraz z kolokwium (waga=0.6).

K_W10, K_U08, K_U12, K_K02 -  ocena z realizacji ćwiczeń, ocena z ćwiczeń jest określana na podstawie: realizacji ćwiczeń oraz sprawozdań/raportów/programów będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń

Literatura podstawowa

 1. Levorsen A.I. Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, Wyd.Geologiczne,Warszawa.
 2. Mizerski W.  Geologia dynamiczna, Wyd.PWN, Warszawa.
 3. Stupnicka E. Geologia regionalna Polski, Wyd. Geologiczne.
 4. Zubrzycki A. Podstawy geologii naftowej, wyd.Z.P.“Wioska”, Kraków.
 5. Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E.  Przewodnik do ćwiczeń z geologii. Wyd. Naukowe PWN.
 6. Labus M., Labus K. – Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej. Wyd. Politechniki Śląskiej,

Literatura uzupełniająca

 1. Mizerski W., Sylwestrzak H.  Słownik geologiczny. Wyd. Naukowe PWN

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 17-04-2019 14:29)