SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn wydobywczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn wydobywczych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-54_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
  • dr inż. Krzysztof Adamczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami użytkowania i eksploatacji maszyn i urządzeń.

Wymagania wstępne

Techniki wytwarzania, Teoria wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, Podstawy konstrukcji maszyn, materiały konstrukcyjne

Zakres tematyczny

Część wykładowa

Problemy eksploatacji maszyn i urządzeń wybranych w przemyśle wydobywczym ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa i wiertnictwa gazowego. Wybrane zagadnienia z zakresu eksploatacji : użytkowania i obsługiwania maszyn wydobywczych oraz zagadnienia transportowe - problemy użytkowania, uszkodzeń, diagnostyki odnawiania. Możliwości sterowania właściwościami eksploatacyjnymi węzłów tarcia maszyn i urządzeń. Modyfikowanie własności smarnych środków smarowych preparatami eksploatacyjnymi. Analiza niezawodności i funkcjonalności maszyn i urządzeń wydobywczych

Część ćwiczeniowa

Analiza warunków pracy maszyn wydobywczych i ich klasyfikacja, Analiza niezawodności funkcjonalności wybranych maszyn wydobywczych. Analiza podstawowych parametrów pracy maszyn wydobywczych. Analiza DTR-ek wybranych maszyn wydobywczych i stosowanych materiałów inżynierskich na ich budowę. 

Część projektowa 

Opracowanie instrukcji stanowiskowej wybranej (wybranego urządzenia) maszyny wydobywczej oraz zaprojektowania systemu monitorowania procesem jego dekapitalizacji w funkcji warunków pracy. Projektowanie cyklu przeglądów i remontów oraz modernizacji urządzeń.

 

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny za wykonanie projektu według zadania.

Literatura podstawowa

1. Ratajczak A, Tomkowiak P, Wieczorowski K. Technologia remontów maszyn i urządzeń technologicznych. Warszawa PWN, 1982;
2. Wronkowski J, Paszkowski B, Wojdak J. Remont maszyn: demontaż, naprawa elementów, montaż. Warszawa WNT. 1987;
3. Laber. S. Wybrane problemy eksploatacji maszyn. Wydawnictwo: Biblioteka Problemów Eksploatacji. Instytut Technologii Eksploatacji Maszyn, Radom 2011;
4. Laber S.: Preparaty eksploatacyjne o działaniu chemicznym. Wyd. Uniwersytet Zielonogórski 2001;
 

Literatura uzupełniająca


1. Adamiec P, Dziubiński J, Filipczak J. Technologia napraw pojazdów samochodowych. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 17-04-2019 14:29)