SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Układy napędowe w mechatronice - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Układy napędowe w mechatronice
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MwBM-P-53_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom teoretycznych i praktycznych umiejętności analizy i syntezy układów napędowych stosowanych w budowie maszyn i urządzeń elektromechanicznych. Poznanie budowy i właściwości elementów układów napędowych, zasad doboru i prawidłowej eksploatacji napędów elektrycznych stosowanych w układach mechatronicznych oraz modelowania układów napędowych.

Wymagania wstępne

Podstawy z zakresu matematyki, fizyki, Podstawy automatyki, Podstawy informatyki, Podstawy mechatroniki.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:
Rodzaje, funkcje i parametry układu napędowego. Układy napędowe mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i mieszane. Podstawowe cechy poszczególnych układów (zalety i wady). Układ napędowy jako przetwornica prędkości obrotowej i momentu obrotowego. Porównanie zapotrzebowania na moc pojazdu z mocą silnika - wymagana charakterystyka układu napędowego. Przełożenie kinematyczne i dynamiczne. Zmiana przełożeń: stopniowa i ciągła; z przerwaniem przenoszenia mocy i pod obciążeniem. Układ napędowy mechaniczny i mechatroniczny. Mikroelektronika i mikronapędy.
Treść laboratoryjna:
Poznanie zasad działania podstawowych elementów napędowych (mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych). Badanie podstawowych charakterystyk hydraulicznych i elektrycznych układów napędowych. Projektowanie układów elektrycznych, elektrohydraulicznych oraz układów sterowania urządzeniami mechatronicznymi. Programowanie sterowników PLC i falowników. Programowanie i symulację zrobotyzowanych stanowisk wytwarzania. Struktury układów napędowych z maszynami prądu stałego, pracujących w zamkniętym układzie regulacji. Modele dynamiczne układów napędowych.
Budowa i zasada działania silników skokowych, układy regulacji położenia Budowa i zasada działania silników liniowych, właściwości układów zasilania silników liniowych. Inne maszyny elektryczne stosowane w układach mechatronicznych, serwonapędy, napędy bezpośrednie.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Burza mózgów (w niektórych tematach wykładowych).
Praca z literatura fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią ważoną z ocen za poszczególne formy zajęć, przy czym wagi wynoszą odpowiednio dla wykładu (0.6), dla laboratorium (0.4).

Literatura podstawowa

  1. Kosmol J.: Napędy mechatroniczne. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
  2. Gawrysiak, M.: Mechatronika i projektowanie mechatroniczne, Białystok 1997,
  3. Kuta S.: Elementy i układy elektroniczne, 2000, UWNT AGH,
  4. Kosmol J.. Serwonapędy maszyn sterowanych numerycznie. WNT Warszawa, 1998r
  5. Praca zbiorowa pod redakcją J. Kosmola. Laboratorium z napędu i sterowania elektrycznego obrabiarek. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000r
  6. Mitew E.. Maszyny elektryczne i podstawy napędu elektrycznego. Skrypty uczelniane, Radom, 1987r
  7. Kaczmarek T., K. Zawirski. Układy napędowe z silnikiem synchronicznym. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2000r

Literatura uzupełniająca

  1. Kosmol J. "Mechatroniczne napędy maszyn i urządzeń technologicznych". Cz. I. Mechanik, nr 1/2014, s. 5+7. 
  2. Kosmol J. "Mechatroniczne napędy maszyn i urządzeń technologicznych. Cz. II. Mechatroniczne napędy prądu stałego". 
  3. Cetinkunt S. "Mechatronics". Chicago: John Willey&Sons, Inc., 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 11:27)