SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Information technology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Information technology
Kod przedmiotu 11.3-WB-OS2P-Infor-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Artur Wandycz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 20 1,33 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Improving computer-related skills. Prepare students to function effectively (e.g.) in an office environment, laboratories equipped with computers.

Wymagania wstępne

None

Zakres tematyczny

The basic computer tasks - using email, finding and downloading information from the web, downloading files from the Internet.

Microsoft Word - work with a documents in text editor, fine-tuning text; layout of the pages; editing and formatting tools; lists; tables; inserting objects; the use of styles.

Microsoft PowerPoint - preparing materials and multimedia presentations.

Microsoft Excel - entering and editing data; calculations in the spreadsheet; analyzing and presenting data; formatting a sheet; creating charts.

Metody kształcenia

Demonstration, practical classes.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Positive grades from all tasks and laboratory exercises.

Literatura podstawowa

1. Tyson H.: Word 2010 Bible. Wiley. Indianapolis 2010.

2. Walkenbach J.: Excel 2010 Bible. Wiley. Indianapolis 2010.

3. Wempen F.: PowerPoint 2010 Bible. Wiley. Indianapolis 2010.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Artur Wandycz (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 15:29)