SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Environmental Restoration Techniques - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Environmental Restoration Techniques
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-T_OdnŚ-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Leszek Jerzak
  • dr Olaf Ciebiera
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Classes in environmental renewal techniques are designed to: discuss the subject and techniques of environmental renewal, causes, sources and effects of atmospheric pollution, degradation of water, surface of the earth. Classes analyze methods and techniques of remediation, soil and land reclamation, reservoir recultivation, restoration of watercourses, and disposal of solid waste. He discusses supporting tasks in water protection - biomanipulation, phytotechnology. The student should know the reasons
and sources of pollution of individual environmental elements and be able to propose types of methods allowing the renewal of degraded environments.

Wymagania wstępne

High school level - biology, physics, chemistry, environmental protection.

Zakres tematyczny

Causes of degradation of the basic elements of the environment. Water purification techniques based on the scheme of water treatment plants, sewage treatment plants. Waste management techniques. Renewable energy sources as ways to restore the environment. Ways of lake reclamation. Techniques of renaturalization of watercourses. Land reclamation and management. Biotechnologies used in soil restoration.

Metody kształcenia

- providing, - practical (field vision of environmental renovation installations)


As part of the course, it is planned to go out into the area for environmental protection installations: sewage treatment plant, waste management plant, water treatment plant, heat and power plant or tire recycling plant.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - passing the written exam for a positive grade. Laboratory exercises - the condition for passing is to obtain positive grades from the project foreseen in the laboratory program and the final colloquium. The evaluation is subject to: the design and the manner of its presentation. Final test: positive assessment over 60% of points obtained.

 

Literatura podstawowa

  1. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska.1.ochrona środowiska naturalnego, WNT. Warszawa 2007.
  2. Karczewska A., Ochrona Gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, WUPWW, Wrocław 2008.
  3. Rup K., Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, WNT, Warszawa 2006.
  4. Zarzycki R.,Imbierowicz M., Stelmachowski M., Fizycznochemiczne podstawy inżynierii środowiska, WNT, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

1. Kozłowska B.(red.), Ochrona środowiska, wybrane zagadnieniam, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.

2. Wiśniewski R., Piotrowski J.( red.), Ochrona i rekultywacja jezior, Wydawnictwo PZIiTS, Toruń 2007.

3. Begemann W., Schietl H.M., Inżynieria Ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym, Arkady, Warszawa 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Leszek Jerzak (ostatnia modyfikacja: 17-05-2019 09:07)