SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organic Chemistry - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organic Chemistry
Kod przedmiotu 13.3-WB-OS2P-ChemOr-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Julia Nowak-Jary
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to recuire by a student basic knowledge regarding selected classes of organic compounds with particular emphasis on their structure, methods of preparation, reactivity and reaction mechanisms. Furtermore, the goal is to show the relationship between a structure and physicochemical properties of the organic compounds.

Wymagania wstępne

The student must have basic knowledge on chemistry and physics.

Zakres tematyczny

Lecture:Terminology of organic compounds. Electron structure and spatial structure of organic compounds. Stereochemistry: chiral molecules, conformational and configurational isomers. Hydrocarbons (alkanes, alkenes, alkynes, alicyclic, aromatic) and monofunctional organic compounds: halides, alcohols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives, amines, nitro- and nitroso- compounds. Reaction mechanisms: nucleophilic and electrophilic substitution, addition, elimination including carbocations and free radicals. Carbohydrates – classification and properties. Amino acids. Lipdes. Relatinoship between chemical structure and biological activity.

Laboratory:Obtaining acetanilide and p-nitroaniline. Melting temperature measurment. Column and TLC chromatography. Distillation. Esters of acetic acid. Caffeine extraction. Obtaining aspirin. Detection of organic compounds.

Metody kształcenia

- lectures: multimedia presentation

- laboratory exercises using basic laboratory equipment - practice

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - final exam in written. The exam takes 90 minutes and involves 5 problems requiring discussion. In order to get credit for sufficient assessment, it is required to obtain 60 points (60%) out of 100 points possible.

Laboratory - Each student is obligated to prepare a report after each laboratory exercise. Furthermore, the sudents write one evaluation test. Final assessment is an arithmetic mean of partial assessments.

 

Literatura podstawowa

1) Organic Chemistry, Johnatan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, Oxford University Press, 2012.

2) Organic Chemistry I for Dummies, Arthur Whinter, Wiley, 2014.

3) Organic Chemistry II for Dummies, John T. Moore, Richard H. Langley, Wiley, 2010.

Literatura uzupełniająca

1) Experimental Organic Chemistry, Harwood Laurence, Wiley-Blackviell, 1998.

Uwagi

Lack


Zmodyfikowane przez dr inż. Julia Nowak-Jary (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 11:56)