SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Introduction to biotechnology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Introduction to biotechnology
Kod przedmiotu 13.4-WB-OS2P-Wst_BT-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Andrzej Jurkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Introduction to basic concepts occurring in biotechnology, biotechnology history, types of biotechnology division, the advantages of biotechnological processes, biotic factors. Knowledge of the application of modern biotechnology.

Wymagania wstępne

Fundamentals of biology, chemistry, physics.

Zakres tematyczny

The definition of biotechnology science, division, periods of development, characteristics, biotic factors. Enzymes: definition, properties, distribution, activity diagram, names of the main classes, factors affecting the rate of the enzymatic reaction, the types of enzymes. Microorganisms: definition, factors affecting the cultivation of microorganisms, methods multiply (advantages and disadvantages. Gene mutations, mutagenic factors, natural and laboratory genetic transfer mechanisms.

Metody kształcenia

-feeding (lecture in the form of a multimedia presentation)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The lecture - the test is conducted in written form. It last 60 minutes and contains 5 open questions. 60% pionts are required to get mark credit.

Literatura podstawowa

[1] Thieman A.: Introduction to biotechnology.  PERSON  2012

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Andrzej Jurkowski (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 00:24)