SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Internship - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Internship
Kod przedmiotu 13.1-WB-OS2P-Prak_c-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Roland
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 90 6 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

1.Complementing the knowledge acquired during their studies

2. To improve the skills needed to do specific tasks

3. Getting acquainted with methods conduct documents on different workplace and rules for documentation

4. Getting to know the right work organization

5.Developing skills of human work in teams, preparing to work independently and to make decisions.

6. Builds a sense of responsibility for own work and decisions.

7. Educating the sense of responsibility for your own work and decision

Wymagania wstępne

The knowledge and skills covered by the Bachelor’s study program

Zakres tematyczny

1.Characteristics of institution where the practice takes place.

2.Management methods.

2.HR Managment

3.Organization of work on the selected workplace.

4.Tasks carried out in the selected workplace

Metody kształcenia

Practice

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

A description of the practice in the Practice Planner, approved by the employer, the employer's opinion about a student who was in practice

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Elżbieta Roland (ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 12:53)