SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Law and Economics in Environmental Protection - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Law and Economics in Environmental Protection
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-Pra_ochr_środ-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Olaf Ciebiera
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course includes law in environmental protection system in Poland, principles of environmental policy, needs of interference in economy, metods of environmental valuation and institutions which finance environmental protection investment.

Wymagania wstępne

The elements of entrepreneurship and emvironmental protection

Zakres tematyczny

Genesis,sources and structure of the environmental law in Poland and the European Union. The constitutional elements of obligations in range of the environmental protection.The system of the environmental law in Poland. The organozation of environmental protection administration. The elements of environmental economics and conceptions of environmen use in process of socio-economic development.The elements of economic theory of nature preservation. Valuation methods of enviromental media and environmental losses. The elements of environmental cost - benefit analysis.

Metody kształcenia

lecture and discussion

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

A lecture - pass exam with a positive mark. The classes - credit of the individual classes;a credit test.

Literatura podstawowa

Mathias K., Huber B. 2017. Environmental Law and Economics. Spriinger

Heyes A., 2002. The Law and Economics of the Environment. University of Ottawa, Canada

Literatura uzupełniająca

Law acts of Environmental protection in Poland and EU

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 09:49)