SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Environmental Protection Instruments - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Environmental Protection Instruments
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-Instr.ochr-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Olaf Ciebiera
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students with the instruments of environmental operating in Polish and European law, knowledge and understanding of the choice of instruments to achieve environmental goals.

Wymagania wstępne

Fundamentals of environmental protection at the high school level.

Zakres tematyczny

Environmental management systems. Institutions and corporate responsibility for the condition and environment. Risk assessment and management of environmental hazards standards and environmental standards. Environmental monitoring - the objectives and principles. Key indicators and acceptable standards of the environment - air, water and soil. The rules and regulations of Polish and international environmental impact assessment (EIA). Methods for performing the EIA. EIA reports for selected projects.

Metody kształcenia

Informative speech lecture with elements of problematic lecture in the form of a multimedia presentation. Exercises auditorium, group work, individual work.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

To pass the exam is correct solution to the problem of problem, including the scope of a number of environmental protection measures.Provided credit is the active participation in the activities and the development of research results in the form of worksheets (positive rating over 60% of points scored).

Literatura podstawowa

  • Alloway B. J., Ayres D.C.: Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska, Wyd
  • Fiedor B. (red.) Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Academia Oeconomica, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2002
  • Janikowski R.: Zarządzanie ekologiczne. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1999
  • Jędrośka J., Bar M.: Prawo ochrony środowiska Podręcznik, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005

Literatura uzupełniająca

Law acts of Environmental protection in Poland and EU

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marcin Bocheński (ostatnia modyfikacja: 23-05-2019 11:00)