SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Spatial Information Systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Spatial Information Systems
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-SIPrzest-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Marcin Bocheński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize the student with the basics of the functioning of spatial information systems (GIS) and the possibilities of their use in monitoring and management of the conservation of natural resources.

Wymagania wstępne

The ability to use computers in Windows.

Zakres tematyczny

Determining the location on the Earth's surface. Cartographic mappings and coordinate systems. GPS system and similar. GIS software - ArcGis package and Quantum GIS package. GIS databases. Basic functions of vector and raster analysis.

Metody kształcenia

Methods based on the practical activity of students, practical methods - learning by doing.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The condition for passing the exercises is getting the right amount of points from all the exercises planned for implementation within the program. Assessment is subject to self-made practical tasks. Positive rating - when more than 60% of all possible points are obtained.

Literatura podstawowa

  1. Urbański J. GIS w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. Szczepanek R. 2013. Systemy informacji przestrzennej z Quantum Gis. Politechnika Krakowska, Kraków.
  2. Iwańczak B. 2016. QGis. Tworzenie i analiza map. Helion, Gliwice

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marcin Bocheński (ostatnia modyfikacja: 23-05-2019 11:28)