SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS1b - Passive and active methods of protecting amphibians in Poland - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS1b - Passive and active methods of protecting amphibians in Poland
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-ochr.pł1-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Familiarize students with the species composition of amphibians occurring in Poland, the main types of threats affecting this group of organisms and the passive and active methods used to protect them.

Wymagania wstępne

Knowledge of biology and ecology at secondary level.

Zakres tematyczny

Lectures

Characteristics of aphids, aphids and interspecific hybrids occurring in Poland.

Discussion of the reasons for the disappearance of national and European amphibian populations.

Description of ad hoc and permanent amphibian protection methods, including:

- information boards,

- different types of protection fences (including simple engineering structures);

- green bridges, overpasses,

- underground culverts.

Characteristics of activities restricting the entry of animals into roads.

Creation of replacement micro-environments in degraded and natural areas.

Environmental compensation resulting from loss of amphibian habitat.


Laboratory classes

Recognition of all Polish amphibian species (and interspecies hybrids) and the specificity of their main environmental requirements.

Examples of the use of protective measures relating to the various habitats and species of amphibians.

The design of the protection of the selected habitat type, threatened by the impact of decreasing the number of amphibian populations.

Field activities in places where security measures are implemented.

 

 

Metody kształcenia

Feeding methods:

Information lectures combined with multimedia presentations

Problem methods:

problem solving combined with discussion

Practical methods:

independent laboratory work. Sampling for analysis, microscopy, identification of biological material.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratory: the condition of credit is to obtain positive assessments from the exercises to be performed within the laboratory program. A description of the selected species of the Polish pheasant.

Exercise: The condition of credit is to obtain positive assessments to be implemented within the program. Participation in field activities.

Examination: written, test with score thresholds. A minimum of 60% of the total prize pool is required to obtain a positive test score.

Ratings: 5 - over 85%; 4 - 75-84%, 3 - 60-74%, 2 - less than 60%.

Literatura podstawowa

  1. Berger L.: Chrońmy europejskie żaby zielone. Fundacja Bibl. Ekol. w Poznaniu. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań 2008.
  2. Berger L.: Fauna słodkowodna Polski. Gady i płazy. Reptilia et Amphibia. Wyd. Nauk. PWN Warszawa-Poznań 1975.
  3. Berger L.: Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Poznań, 2000.
  4. Głowaciński Z., Sura P. (red.): Atlas płazów i gadów Polski. Status – Rozmieszczenie – Ochrona. Bibl. Monit. Środ., Warszawa-Kraków 2018.
  5. Juszczyk W.: Płazy i gady krajowe. Cz. 1-3 (wyd. 2 zmienione). Państwowe Wyd. Nauk., Warszawa 1987.
  6. Kurek R. T., Rybacki M., Sołtysiak M. Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki. St. na rzecz Wszystkich Istot. Bystra 2011.
  7.  Beukema W., Bok B., Van Der Voort J., Speybroeck J. Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Britain and Europe. Bloomsbury 2016.

Literatura uzupełniająca

  1. Blab J., Vogel H.: Płazy i gady Europy Środkowej. Wyd. Multico, Warszawa 2005.
  2. Najbar B.: Płazy i gady Polski. Wyd. Wyższa Szkoła Inż., Zielona Góra 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-05-2019 12:38)