SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS4a - Influence of physical factors on human health - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS4a - Influence of physical factors on human health
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-wp.cz.fiz-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Anna Timoszyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize yourself with the degree of environmental hazards arising from the influence of physical factors on the human body.

Wymagania wstępne

Basic knowledge of physics and biophysics.

Zakres tematyczny

Influence of temperature, pressure and humidity changes on living organisms. The pathways to obtain and lose heat from the warm-blooded organisms. Heat balance of warm-blooded organisms. System of thermoregulation of warm-blooded organisms. Sources of mechanical waves and their effects on living organisms (noise, ultrasounds, vibrations). Dosimetry and legislation in force. The action of slow and fast-changing electric and magnetic fields on the living organism. Sources of electromagnetic waves. Division of electromagnetic radiation into ionizing and non-ionizing. Natural and artificial radiation. Possibility of human exposure to electromagnetic radiation, including UV, IR, VIS, and alpha, beta, gamma and X.

Metody kształcenia

lecture - presentation method (multimedia presentation)
practice classes - discussion, analysis of available source data, project execution.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Practice classes - carry out, present and pass the project on a given topic.

Lectures - write a final test and get 51% correct answers to pass the course.

Literatura podstawowa

1. red. F. Jaroszyk, Biofizyka - podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2001.

2. red. M. Bryszewska, W. Leyko, Biofizyka dla biologów, PWN, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca

1. L. Latanowicz, J. Latosińska, Promieniowanie UV a środowisko, Wydawnictwo WSP w Zielonej Górze, Zielona Góra 2000.

2. M. Siemieński, Ultradźwięki i ich zastosowania. WNT. Warszawa 2001.

3. A.Z. Hrynkiewicz, Człowiek a promieniowanie jonizujące. PWN, Warszawa 2001.

4. red. H. Podbielska, A. Sieroń, W. Stręk, Diagnostyka i terapie fotodynamiczne. Urban i Partner, Wrocław 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Timoszyk (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 13:35)