SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS7a - Elements of chemical analysis - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS7a - Elements of chemical analysis
Kod przedmiotu 13.3-WB-OS2P-E.anal-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Sergiel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize the student with the issues of instrumental methods in chemical analytics and selected analytical methods using the content provided in the course of physical chemistry.

Wymagania wstępne

Courses: General and Inorganic Chemistry and Physical Chemistry.

Zakres tematyczny

Lecture: Chemicals, Apparatus, and Unit Operations of Analytical Chemistry. Errors in chemical analysis. Sampling, Standardization, and Calibration. Aqueous Solution and Chemical Equilibria. Preparing Samples for Analysis. Decomposing and Dissolving the Samples. Gravimetric Methods of Analysis. Instruments for Optical Spectroscopy. UV-Vis spectrophotometry. Potentiometry. 

Laboratory: Construction and operation of the spectrophotometer. Spectrophotometric determination of compound concentration. Equilibrium in acid-base solutions. Potentiometric determination of titration curves. Determination of buffer capacity by potentiometric method. Determination of the characteristics of the glass electrode. Calibration of the pH meter. Extraction to solid phase.

 

Metody kształcenia

- lecture (multimedia presentation)

- practical (laboratory exercises using the basic equipment of the chemical laboratory).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: The student is allowed to take the final written test after having completed and earned credits for practical courses. A 60 minute written test consists of 4 issues. To qualify for the grade it is necessary to obtain min. 50% of possible points.

Laboratory: determine the final grade on the basis of two written test scores (obtaining at least 50% of the possible scores from each written test) and assessment at the end of the semester from reports describing laboratory experiments. The final grade from the laboratory is the arithmetic mean of the scores obtained from the two written tests and the assessment from the reports. 

The final grade of the course is the arithmetic mean of the laboratory and lecture notes.

Literatura podstawowa

1. Stanley R. CrouchDouglas A. SkoogDonald M. WestF. James Holler. Cengage Learning, 2013. Skoog and West's Fundamentals of Analytical Chemistry.

Literatura uzupełniająca

1. Douglas A. SkoogF. James HollerStanley R. Crouch. Centage Learning, 2017. Principles of Instrumental Analysis.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Iwona Sergiel (ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 10:56)