SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS9a - Biodiversity in agricultural landscape - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS9a - Biodiversity in agricultural landscape
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-bioroż-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Transfer of knowledge about landscape ecology, with particular emphasis on biodiversity in agricultural landscapes.

Wymagania wstępne

Knowledge of the basics of biology and ecology

Zakres tematyczny

Definitions and measures of biodiversity. Types of biodiversity. Ecosystems of agricultural landscapes. Seminal elements in the landscape. Ecotones. Flora and fauna. Rare species, plants, fungi, invertebrates, vertebrates. Alien and invasive species. Methods of biodiversity research. Reintroductions of species. Landscape structure. Environmental corridors – protection of genetic diversity. The role of forest islands. Active protection. Landscape formation for the protection of biodiversity.

 

Metody kształcenia

Lectures and laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Presentation of selected topics.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 23-05-2019 11:52)