SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS9b - Insects of agricultural landscape - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS9b - Insects of agricultural landscape
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-entomof-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Getting knowledge about the insect fauna in the ecosystems of agricultural landscape, its richness and diversity. Ability of selecting appropriate methods to estimate number, density and biomass of insects. Understanding of the importance of refugial environments and ecotone zones. Getting knowledge about the biological and chemical pest control methods. Evidence of the role of shelterbelts in diversity enhancing. Understanding the principles of the agroecosystems functioning and the role of insects in the processes of energy flow and matter cycling.

Wymagania wstępne

Base of zoology and invertebrates ecology

Zakres tematyczny

Basic concepts of entomology. General characteristics of insects in the agricultural landscape. Differentiation of entomofauna in agroecosystems. Importance of refugial environments and ecotone zones. Beneficial insects and their role in agrocenosis. Biological and chemical methods of agrophagous control. Climate changes, alien and invasive species. Secondary succession in the newly introduced midfield shelterbelts. The role of seminatural environments in elevating of the biodiversity and natural pest reduction. Life cycles of selected species. Energy flow and matter circulation in agroecosystems. Environmental islands, microenvironments, ephemeral environments

Metody kształcenia

Lecture

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Participation in lectures

Literatura podstawowa

  • Wolfgang Tischner „Agroekologia” PWRiL Warszawa 1971.
  • Barbara Wilkaniec „Entomologia ogólna” tom. I, PWRiL 2009.
  • Barbara Wilkaniec (red.) „Entomologia stosowana” Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Poznań 2002.
  • Eugeniusz Grabda (red.) „Zoologia” Tom 2, część 2.

Literatura uzupełniająca

  • Kazimierz Simm „Zoologia” Tom I Księgarnia Akademicka. Poznań 1948.
  • Józef Banaszak (red.) „Wyspy środowiskowe”. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej. Bydgoszcz 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 23-05-2019 11:54)