SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS13b - Evolutionary ecology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS13b - Evolutionary ecology
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-ekol.ew.-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Martin Hromada, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Jeśli chcemy zrozumieć procesy biologiczne, musimy również wziąć pod uwagę przeszłość życia, gatunków i całych ekosystemów. Tylko tak zrozumiemy teraźniejszość i będziemy w stanie odpowiedzieć odpowiednio na problemy ludzkości, przyrody i społeczeństwa.

Wymagania wstępne

znajomość biologii w zakresie szkoły średniej

Zakres tematyczny

Nauczyć studenta podstawowych idei ekologii z perspektywy ewolucyjnej. Zrozumieć, jak gatunki, populacje, całe ekosystemy i nawet biosfera są kształtowane dziejami ewolucyjnymi.

Metody kształcenia

wykład tradycyjny w postaci prezentacji multimedialnej, z elementami dyskusji

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowanie referatu. Ocena zależna od jakości przygotowania referatu: 5.0 - bardzo dobra praca z dobrze wyszukaną literaturą; 4.0 - niewielkie błędy, dobra praca; 3.0 - akceptowalna praca, braki w literaturze,  2.0 - nie do przyjęcia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 02-09-2019 03:58)