SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

General Genetics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu General Genetics
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-GeneOg-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The objective of the course is to get the student acquired knowledge of the structure and organisation of genetic material and of relations between its structure and function. To get the student acquainted with the basic mechanisms of genetic material expression and the basics of chromosomal theory of inheritance (Mendel's laws, mitosis, meiosis) and exceptions from the rules. To acquire knowledge of mutations and the occurrence of mobile genetic elements. To acquire basic knowledge of population genetics. Within the laboratory classes the student is acquainted with the basic safety rules in a genetic-type laboratory. The student should be able to perform independently simple experiments in the field of classical genetics. The student should be able to solve tasks in genetics as well as to critically analyze and interpret the results of the carried out experiments.

Wymagania wstępne

Knowledge of biology, chemistry, biochemistry required within the program of secondary education

Zakres tematyczny

Lecture: The subject and the domain of genetics. Watson and Crick's model of DNA and the functions of genetic material. Chemical nature of polynucleotide. The organisation of the genetic material in Prokaryotes and Eukaryotes. Replication and recombination. Basics mechanisms of DNA synthesis. Mechanisms and forms of recombination. Basics of transcription. Detailed transcription mechanism. Operons – basic units of gene expression in bacteria. Transcription termination. The structure and expression of an eukaryotic gene. Chromatin structure. RNA polymerase and its role. Gene promotors – transcription regulation, DNA-protein interactions, translation. Relations between genes and proteins, ribosomes – functions of ribosome protein. Transfer RNA.Genetic code. Translation mechanisms. Chromosomal theory of inheritance and its basis e.g. Mendel's laws as well as mitosis and meiosis. Evidence for chromosomal theory of inheritance; sex related features. Exceptions from Mendel's laws: incomplete dominance, gene epistasis, lethal genes, maternal effect, gene linkage. Chromosomal maps and the notion of linkage groups. Gene mutation and inborn errors of metabolism. Complementation testing – analysis of location of cis-trans alleles. Point and genomic mutations. Mobile genetic elements. Basics of population genetics Hardy-Weinberg Law.

Laboratory:  Introduction to genetics -  Drosophila melanogaster as an example of the object of genetic tests. Meiosis. Mutants of Drosophila melanogaster. 1st and 2nd Mendel's laws. Interaction between alleles within the same gene. Multiple alleles. Lethal and sub-lethal alleles. Pleiotropic genes. Interaction between non-allelic genes. Epistasis and genetic tasks in it. Inheritance of coupled and sex-related features, sex determination and genetic tasks in it. Gene linkage. Gene Mapping and genetic tasks in it. Complementation. Discussion and interpretation of the results of D. melanogaster mutants.

Metody kształcenia

- Lecture in a form of multimedia presentations

- Practical method – laboratory classes (with the use of binoculars and magnifiers as well as a collection of D. melanogaster mutants). 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Verification of learning outcomes and credit conditions:

Lecture – final exam in a written form, which student takes after having obtained a credit for classes. The exam lasts 90 min. and consists of 60 closed questions. Positive grade is granted after obtaining above 39 points (65%) out of 60 points.

Laboratory - The credit is granted after all experiments to be realized within the laboratory program are performed and positively evaluated. The evaluation includes: presence, tests (open and closed) – positive grade is granted after having obtained above 60% of points, the ability to carry out fruit fly crossing. The final grade is the arithmetic mean of partial grades.

Literatura podstawowa

1. W.S. Klug & M.R. Cummings, Concepts of Genetics, A Bell &Howell Publishing Company 

2 T.A. Brown, Genomes, Garland Science Taylor &Francis Group 

Literatura uzupełniająca

  • A. Sadakierska-Chudy, G. Dąbrowska, A. Goc, Genetyka ogólna. Skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
  • P.C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Fletcher, Krótkie wykłady. Genetyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
  • W. Gajewski, Genetyka ogólna i molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1987.
  • B. Piątkowska, A.Goc, G. Dąbrowska, Zbiór zadań i pytań z genetyki, część I. Genetyka ogólna, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-05-2019 01:39)