SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Animal Biology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Animal Biology
Kod przedmiotu 13.1-WB-OS2P-BiolZw-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students with selected issues related to animal biology, i. e. adaptive adaptations to aquatic and terrestrial life, learning about changes in the body building plan that takes place in the course of evolution, phylogenetic affinities and life cycles of selected species of animals.

Wymagania wstępne

Knowledge of basic zoology, evolution and ecology.

Zakres tematyczny

Lecture

1. Diversity in animals.
2. Adaptive characteristics of animals for aquatic and terrestrial life.
3. Hypotheses about the evolution of animals.
4. Characteristics of animals with asymmetrical structure or radial or dioramia symmetry.
5. Changes in body structure, phylogenetic relationships and life cycles of selected animal types.
6. Synapomorphic features of vertebrates.
7. Main groups of vertebrates.
8. The benefits of warming up animals.

Excercise

  1. Body plans. Types of symmetry. Body cavities and tissues.
  2. The type of skin of animals and type of skeleton of animal.
  3. The characteristics of body covering of the invertebrates and vertebrates.
  4. Phylum: porifera, cnidarian and ctenophora.
  5. The anatomical structure of the planarian, the next stages of infections of the Tapeworm (Taenia spp.).
  6. Phylum Mollusca.
  7. Adaptive characteristics of animals for aquatic and terrestrial life.

Metody kształcenia

Multimedia lecture. Laboratory classes where the student presents selected issues, and conducts laboratory classes according to the instructor's instructions. It analyzes evolutionary changes based on didactic films.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratory - a condition of credit is to obtain positive grades from all laboratory exercises, which are to be implemented within the laboratory program. Written test with scoring thresholds. A minimum of 60% of the total points earned can be obtained from the exam.

Literatura podstawowa

1. Richard D. Jurd. Biologia zwierząt – Krótkie wykłady. PWN 1999 Warszawa, 

2. N. Campbell  J. Reece  Biologia Dom Wydawniczy Rebis. Poznań, 2012, 

3. Eldra P. Solomon Linda R. Berg Diana W. Martin, Biologia. Wydawnictwo Multico 2014.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-05-2019 12:23)