SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS8a - Plant cover of Poland - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS8a - Plant cover of Poland
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-Ros.Pol.-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Dmytro Iakushenko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to provide theoretical and practical knowlegde on vegetation cover of Poland, e.i. basic geographical, ecological, historical groups of vascular plant species and bryophytes in Polish flora, and main types of plant communities in Poland.

Wymagania wstępne

General knowledge on botany or plant biology.

Zakres tematyczny

Flora of Poland (general characteristics). Floristic elements: historical, geographycal. Life forms. Chosen groups of vascular plants (native and alien species): trees, shrubs, lianas, perrenials, annuals. Protected species. Vegetation, plant community. Main types of plant communities in Poland. Geobotanical division of Poland. Invasive species. Synanthropization of plant cover.

Metody kształcenia

Lectures: informative multimedial presentations. Laboratories: practical trainig. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The credit is given basing on the positive evaluation of all laboratory training sessions, positive results of the written test (consists of 20 open
and closed questions; the positive result is based on a positive evaluation of a minimum 60% of the questions), and positive evaluation of the project. 

Literatura podstawowa

1. Leuschner C., Ellenberg H. 2017. Vegetation Ecology of Central Europe, Volume I: Ecology of Central European Forests. Springer International Publishing.

2. Leuschner C., Ellenberg H. 2017. Vegetation Ecology of Central Europe, Volume II: Ecology of Central European Non-Forest Vegetation: Coastal to Alpine, Natural to Man-Made Habitats. Springer International Publishing.

3. Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972. Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.

2. Matuszkiewicz J. M. 2001. Zespoły leśne Polski. PWN. Warszawa.

3. Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny chronione. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

4. Mucina L. et al. 2016. Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science. 19 (S. 1): 3-264.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dmytro Iakushenko (ostatnia modyfikacja: 17-05-2019 11:59)