SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS8b - Geobotanical cartography - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS8b - Geobotanical cartography
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-kartog-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Dmytro Iakushenko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize the students with the diversity of cartographic models on differents aspects of plant cover, and practical application of vegetation and habitat mapping in environmental protection.

Wymagania wstępne

Basic knowledge on general ecology, botany, and physical geography.

Zakres tematyczny

LECTURES: General concepts and definitions. Types of geobotanical maps. Chorological maps. Vegetation mapping. Potential Natural Vegetation. Phytogeographical mapping. Habitat mapping. 

LABORATORIES: Applied geobotanical cartography. GIS in vegetation mapping.

Metody kształcenia

LECTURE - feeding method: in the form of a multimedia presentation.

LABORATORIES - practical: laboratory training using open sorce software

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The credit is given basing on the positive evaluation of all laboratory training sessions, positive results of the written test (consists of 20 open
and closed questions; the positive result is based on a positive evaluation of a minimum 60% of the questions), and positive evaluation of the project.  

Literatura podstawowa

1. Pedrotti F. 2013. Plant and Vegetation Mapping, Geobotanical Studies. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.

 

Literatura uzupełniająca

1. Bohn U., Neuhӓusl R. unter Mitarbeit von Gollub G., Hettwer C., Neuhӓuslová Z., Schlüter H. & Weber H. 2000/20003. Karte der natürlichen Vegetation Europas / Map of the Natural Vegetation of Europe. Masstab / Scale 1 : 2 500 000. Teil 1: Erlӓuterengstext mit CD-ROM; Teil 2: Legende; Teil 3: Karten. Landwirtschaftsverlag, Münster.

2. Faliński J.B. 1990. Kartografia geobotaniczna. Części 1-3. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, Warszawa – Wrocław.

3. Richling A. (red.). 2007. Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa.

4. Wysocki Cz., Sikorski P. 2009. Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dmytro Iakushenko (ostatnia modyfikacja: 17-05-2019 12:04)