SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Hydrology and Water Managment - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Hydrology and Water Managment
Kod przedmiotu 13.9-WB-EPP-H/W-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Olaf Ciebiera
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Water circulation and hydrology in catchment area. The Water Framework Directive.

Wymagania wstępne

Geography, biology, physics.

Zakres tematyczny

The object, opinions, range and division of hydrology.Conceptions:hydrsphere and her properties,groundwaters, surfical waters, hydrological cycle of cactchment (precipitation-evaporation-retention-runoff). The catchment as a hydrological system. The water balance of catchment and water body. Thermal and dynamic processes in the land-locked waters,water movement, processes forming river bed. Basics of thewater economy,legal elements,water management. The Water Framework Directive.

Metody kształcenia

Lecture, discussion, excercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

A lecture - pass the exam with a positive mark. The exercises- positive mark of every exercise and positive test result.

Literatura podstawowa

  • E.Bajkiewicz-Grabowska, Z.Mikulski; Hydrologia ogólna, Wyd.Nauk. PWN,Warszawa 2006
  • Ojha C. et al. 2008. Engineering hydrology
  • Davie 2002. Fundamentals of hydrology. Routledge. London

Literatura uzupełniająca

  • W.Chełmicki, Woda-Zasoby,degradacja,ochrona, Wyd. Nauk.PWN,Warszawa 2001
  • M.Ozga-Zielińska, J.Brzeziński, Hydrologia stosowana, Wyd. Nauk.PWN,Warszawa 1994
  • U.Soczyńska ( red.) Hydrologia dynamiczna, Wyd. Nauk.PWN,Warszawa 1997
  • A.Choiński, Zarys limnologii fizycznej, Wyd. Nauk. PWN, Poznań 1995

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marcin Bocheński (ostatnia modyfikacja: 23-05-2019 11:05)