SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie nieruchomościami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie nieruchomościami
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-zarz.nier.-N16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 20
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 80
(w tym jako e-learning)
5,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Statu prawny  zarządcy nieruchomości, Organizacja zawodowe zarządców nieruchomości, Standardy zawodowe i etyka  zawodowa zarządcy nieruchomości, Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami, Umowa o  zarządzania nieruchomościami, Plan zarządzania, Zarządzanie zasobami nieruchomościami 

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Oddać praca dyplomowa i zdać egzamin 

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 18:40)