SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Meteorology and Climatology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Meteorology and Climatology
Kod przedmiotu 07.7-WB-OS2P-Meterol-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Jerzy Tonder
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to acquire the skills to observe the surrounding atmosphere, the interpretation of the phenomena and processes occurring in it. Students are able to identify threats to the state of the atmosphere and properly use the results of these observations. Students learn basic skills and techniques of measuring instruments, to assess the reliability and relevance of the data, the use of source materials: meteorological, climatological and competent their development.

Wymagania wstępne

basics of physics, chemistry, geography and biology.

Zakres tematyczny

The program of lectures: The object and purpose of the research and development of climatological weather. The Earth's atmosphere, solar radiation in the atmosphere. The balance of radiation. Field air pressure and wind. Air masses and fronts. Climatic factors and plant vegetation. Phenology. Synoptic Meteorology. Forecasting the weather conditions. Polish climatic conditions and its regions. Laboratory program: Design, operation and maintenance of basic measuring instruments. The methodology of measurements and the development of measurements and observations. Assess the reliability and relevance of the data. The use of source materials climatology.

Metody kształcenia

Remote Lecture: information - problem. Laboratory exercises, demonstration and discussion.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

A lecture - pass the exam with a positive mark. 

Literatura podstawowa

  • Bac S., Rojek M. Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska. Wydawnictwo AR. Wrocław 1999
  • Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M. Meteorologia i klimatologia: Pomiary, obserwacje, opracowania. PWN. Warszawa 2000.
  • Kossowska - Cezak U. Wstęp do meteorologii i klimatologii. Wydawnictwo UW. Warszawa 2000.
  • Woś A. ABC meteorologii. PWN. Warszawa 2004.
  • Dunlop Storm. Dictionary of weather. Oxford University Press.2008.

Literatura uzupełniająca

  • Bac S., Koźmiński C., Rojek M. Agrometeorologia. PWN. Warszawa 1998.
  • Kędziora A. Podstawy agrometeorologii. PWRiL. Warszawa 1999.
  • Woś A. Meteorologia dla geografów. PWN. Warszawa 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Leszek Jerzak (ostatnia modyfikacja: 19-05-2019 21:52)