SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ecophysiography - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ecophysiography
Kod przedmiotu 13.9-WB-P-Ecoph-S14
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Olaf Ciebiera
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to explain the spatial nature units and characterize them.

Wymagania wstępne

The elements geography,environmental protection and ecology. Managment of integration method a posteriori and a priori and spatial division according to "matrix-piece-corridor" model. The role of individual components in natural arrangement planning

Zakres tematyczny

The object,objective and scope of ecophysiography researches.Environmental quality diagnosis for ecophysiography needs.The assessment of the ground values for concrete forms and methods of the land management.The preliminary forecast of the effects of environmental changes.Indication of lands which may fulfil different socio-economic functions in aspect of range of physiograhical and legal barries.The anthropopressure resistance and natural environment ability to regeneration.

Metody kształcenia

- lecture, multimedia presentations, - practical field work, discussion

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The lectures- the exam conducted in the written form, The laboratory classes: the attendance at classes, the laboratory experiments carried out correctly and the pass mark credit of 1 test, multimedial presentation.

Literatura podstawowa

  • A. Szponar, Fizjografia urbanistyczna. PWN, Warszawa 2003.
  • A. Richlig Kompleksowa geografia fizyczna. PWN, Warszawa 1992.
  • D. Sołowiej, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań,1992.
  • T. Bartkowski, zastosowania geografii fizycznej, pwn, warszawa 1986.

Literatura uzupełniająca

  • M.Kistowski, Zarys koncepcji sporządzania opracowań ekofizjograficznych, Problemy Ocen Środowiskowych, Warszawa 2003.
  • A.Richling (red.) Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 10:42)