SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Evolutionary entomology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Evolutionary entomology
Kod przedmiotu 13.1-WB-P-Ent-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Beata Gabryś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to teach morphology, anatomy, physiology, and behaviour of insects in evolutionary context, the effect of evolutionary processes on insect systematics, and the role of insects in the formation of biosphere.

Wymagania wstępne

No requirements

Zakres tematyczny

The concept of species. Fundamentals of biological classification. Methids in phylogenetic analysis. Position of insects in the system of living organisms. Functional and evolutionary morphology. Systematic review of insects in a phylogenetic order: extinct and extant insects. Ecological and behavioural consequences of insect evolution: evolution of insect societies, adaptative radiation od herbivorous insects

Metody kształcenia

Lecture, discussion, interactive presentations

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Preparation and oral presentation of a talk on the chosen subject related to evolutionary entomology.  The *.ppt presentation is to be deposited at the lecturer's.

Literatura podstawowa

Grimaldi D., Engel M. Evolution of the Insects. Cambridge University Press. Cambridge. 2005.

 

Literatura uzupełniająca

Schowalter TD. Insect Ecology. An Ecosystem Approach. Elsevier. 2016.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Beata Gabryś (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 18:23)