SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metabolism 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metabolism 1
Kod przedmiotu 13.9-WB-P-Met_1-S14
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ
  • dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Aim of the course The main objectives of the course: - to be able understand and apply the methods used in metabolic studies, - to gain understanding of the localization, regulation and integration of metabolic pathways and molecular basis of human metabolic diseases.

Wymagania wstępne

Principial knowlege in physical chemistry: chemical equilibrium, entropy and laws of thermodynamics. Enzymes – principles and kinetics.

Zakres tematyczny

Lecture: Principles of metabolism. Glycolysis and gluconeogenesis are regulated contrary. The citric acid cycle regulation. Regulation of oxidative phosphorylation. The pentosephosphate pathway regulation. Coordinated regulation of glycogen synthesis and breakdown. Fatty acids metabolism regulation. Regulation of biosynthesis of lipids and steroids. Amino acids biosynthesis is under allosteric regulation. Regulation of biosynthesis and degradation of nucleotides. Integration of mammalian metabolism: - key metabolites, - tissue specific metabolism, - glucose homeostasis during fasting , starvation and satiation.

Laboratory classes - yeast as a model organism in biochemical and genetic research. Study of the regulation of respiratory metabolism in Saccharomyces cerevisiae  yeast mutants. Acryflawin induction of respiratory mutants aci + rho- and aci + rhoo. Growth of aci + mutants on non-fermentable carbon and energy sources.

Metody kształcenia

Lecture (in a form of multimedia presentation) - Practical method – laboratory classes with the use of Saccharomyces cerevisiae mutants as a model organism and microbiological equipment.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The lectures- the final examination test after getting the pass mark credit of the classes. It is conducted in the written form. The laboratory classes: the attendance at classes, the laboratory experiments carried out correctly and the pass mark credit of  tests. Positive mark - 60% of correct answers.

Literatura podstawowa

Stryer; et al. (2015). Biochemistry (8 ed.).

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Justyna Mazurek-Popczyk (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 21:06)