SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Food biotechnology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Food biotechnology
Kod przedmiotu 13.4-WB-P-BT.ż-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Andrzej Jurkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Study of application possibilities of biotic factors in food technology
 

Wymagania wstępne

Basic of biotechnology, chemistry, physics

Zakres tematyczny

Lecture. Bioreactors: principle of operation, requirements, criteria of division, criteria of scale change. Bioprocesses: biosynthesis, biotransformation, biohydrolysis, fermentation, bioleaching, biodegradation. Basic operations and processes in biotechnology. Fermentation technologies: types, characteristics, significance, application. Methods of securing biotechnological products: filtration, filtration, centrifugation, flotation. Processing of vegetable and animal raw materials. By-products, unfavorable biotechnological processes in the food industry. Microbiological synthesis of vitamins.Dangers from biotechnology - Classification of microorganisms for biohazards, factors that reduce risks, categories in which biohazard analysis should be considered. Exercises. Application of fermentation technologies in food production processes from plant and animal raw materials and food ingredients and additives. Starter cultures and enzyme preparations. Enzymatic processes used in biotechnological treatment of food ingredients. Biological methods of food analysis.

Metody kształcenia

-feeding (lecture in form of multimedia presentation)

-practical (laboratory exercises in the form of experiences with the use of equipment and facilities in the biotechnology laboratory

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The lectures - the test is conducted in written form. It lasts 45 minutes and contains 5 opened questions. 60% points are required to get mark credit.

The laboratory classes: - provided credit is to make an oral presentation prepared on the basis of selected scientific articles (including English language). Estimated is also preparing for training exercises and activities during exercises and test checking knowledge (open questions, a positive rating - min. 60% of the points.

Literatura podstawowa

[1] Bednarski W., Reps A. Biotechnologia żywności. WNT. 2001.

[2] Tabiś B., Grzywacz R. Procesy i reaktory biochemiczne. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. 1993.

[3] Twardowski T. Korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii. Edytor Poznań. 2001.

[4] Chmiel A. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN. 1998.

[5]  Pijanowski., Dłużewski M.: „Ogólna technologia żywności”  WNT W-wa, 1996

Literatura uzupełniająca

[1] Russel; S.: „Biotechnologia” PWN W-wa, 1990

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Andrzej Jurkowski (ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 23:30)