SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Instrumental methods in chemical analysis of the environment - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Instrumental methods in chemical analysis of the environment
Kod przedmiotu 13.3-WB-P-Instr.chem-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Sergiel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize the student with the issues of instrumental methods in chemical analytics and selected analytical methods using the content provided in the course of physical chemistry.

Wymagania wstępne

Courses: General and Inorganic Chemistry and Physical Chemistry.

Zakres tematyczny

Lecture: Chemicals, Apparatus, and Unit Operations of Analytical Chemistry. Errors in chemical analysis. Instruments for Optical Spectroscopy. UV-Vis spectrophotometry. IR spectrophotometry. Atomic Absorption Spectrometry. Spectrofluorimetry. ICP. Mass spectrometry. Gas Chromatography. High Performance Liquid Chromatography. Potentiometry.

Laboratory: Construction and operation of the spectrophotometer. Spectrophotometric determination of compound concentration. Equilibrium in acid-base solutions. Potentiometric determination of titration curves. Determination of buffer capacity by potentiometric method. Principle of operation of pH meter.

Metody kształcenia

- lecture (multimedia presentation)

- practical (laboratory exercises using the basic equipment of the chemical laboratory).

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: The student is allowed to take the final written test after having completed and earned credits for practical courses. A 60 minute written test consists of 3 issues. To qualify for the grade it is necessary to obtain min. 50% of possible points.

Laboratory: determine the final grade on the basis of one written test score (obtaining at least 50% of the possible scores from each written test) and assessment at the end of the semester from reports describing laboratory experiments. The final grade from the laboratory is the arithmetic mean of the score obtained from the written test and the assessment from the reports. 

The final grade of the course is the arithmetic mean of the laboratory and lecture notes.

Literatura podstawowa

1. Stanley R. CrouchDouglas A. SkoogDonald M. WestF. James Holler. Cengage Learning, 2013. Skoog and West's Fundamentals of Analytical Chemistry.

Literatura uzupełniająca

1. Douglas A. SkoogF. James HollerStanley R. Crouch. Centage Learning, 2017. Principles of Instrumental Analysis.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Iwona Sergiel (ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 11:15)