SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Toxins of plants and fungi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Toxins of plants and fungi
Kod przedmiotu 13.1-WB-P-Tx-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Beata Gabryś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim is to present basic groups of plant and fungal bioactive compounds, their structure, properties, mechanisms of physiological activity, and practical use in medicine, pharmacology, and biotechnology, as well as first aid in the case of poisoning.

Wymagania wstępne

Knowledge in plant systematics and basic biochemistry

Zakres tematyczny

Review of basic plant secondary compounds and their biological activities and therapeutical potential: alkaloids, cyanogenic glycosides, cardiac glycosides, terpenoids, phenols. Application of plant derived compounds in pharmacology, medicine, and biotechnology. Review of fungal toxins and toxicological classification of fungi: cytotoxic, nephrotoxic, cholinergic, hallucinogen, gastro-enterotoxic fungi. Poisoning with plants and fungi and first aid.

Metody kształcenia

Multimedia lecture

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Presence in 75% of lectures is required. Positive result of the final test is required. The test consists of 50 closed questions and an open descriptive part and each part has to be positively scored. The test part is positively scored if 80 % of questions are answered correctly.

 

Literatura podstawowa

Harborne J. 2014. Introduction to ecological biochemistry. Academic Press

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Justyna Mazurek-Popczyk (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 21:09)