SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Energy Security - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Energy Security
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-ES-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to provide knowledge on operators that affect the energy security of the national and international, factors affecting energy security and the development of practical skills in preparation for the use of knowledge in their work.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

As part of their classes: essence and role of energy security, historical and economic considerations of energy security and energy market. Energy market in Poland and in the EU, the structure and functioning of the energy market competences of central and local government in the area of Polish energy security; directions Polish and EU energy policy, the impact of climate policy on the energy sector, members of the energy market, energy resources, the profitability of electricity generation based on different sources of energy, energy market operators in Poland; regulation in power industry, the base of the national energy law. Polish energy policy and the EU. The volume of production and consumption of electricity. ETS (The EU Emissions Trading System) and the EU plans to reduce CO2 emissions.

Metody kształcenia

Work from the source document, group work, problem-classical method, discussion, presentation.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Students are obliged to obtain a assessment from the evaluation classes. Assessment is subject to the preparation and presentation of the paper with a set theme using multimedia techniques, 20-30 minutes of presentation time. After speaking the paper is discussed and is assessed student activity led discussion.
In addition, students will write a test. To get a positive grade, students must answer 60% of questions correctly. Written test is conducted on the basis of open-ended questions at the end of the course.

Literatura podstawowa

1. Pascual C., Elkind J., Energy security, Brookings Institution, 2010

2. Müler-Kraenner S., Energy Security: Re-measuring the World, Earthscan, 2008.

3. Marcovitz H., Energy Security, ABDO, 2011

4. Bartodziej G., Tomaszewski M., Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, Wydawnictwo Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Energetyka i Środowisko, Warszawa 2009

5. Kuciński K. (red), Energia w czasach kryzysu, DIFIN,  Warszawa 2006.

6. Czarnecka M., Ogłódek T., Prawo energetyczne, Komentarz, C.H. BECK, Warszawa 2010.

7. Niedziółka D., Rynek energii w Polsce, Difin, Warszawa 2010

8. Okólski M. (red.), Jaki model rynku energii? Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2002

9. Domagała M., Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008

10. Leszczyński T., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej do 2030 roku, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

1. Kalicki J. H., Goldwyn D. L. (Editors), Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy, Woodrow Wilson Center Press/Johns Hopkins University Press, 2005

2. Jakubczak R., Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wielu. Wyzwania i strategie, Warszawa 2006

3. Praca zbiorowa, Polska polityka energetyczna– wczoraj, dziś, jutro, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2010

4. Lorenz U., Grudziński Z., Międzynarodowe rynki węgla kamiennego energetycznego, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2009

5. Miłek M., Problemy z pakietem klimatyczno-energetycznym, Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2009

6. Wiśniewski G. (red.), Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2010

Uwagi

Lecturer: m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 17:39)