SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Financial Management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Financial Management
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-FM-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Acquiring knowledge in the area of financial management in terms of its usefulness in making financial decisions of an operational and investment level.

Wymagania wstępne

Mathematics, ststistics, microeconomics, accounting.

Zakres tematyczny

Financial statements, Cash Flow, and Taxes. Time Value of Money. Bonds, bond valuation, and interest rates. Risk, return, and the Capital Asset Pricing Model. Stocks and  stock valuation. Financial options. The cost of capital. Projects valuation. Corporate valuation. Tactical financing decisions.

Metody kształcenia

Lecture. The activity during class. Homework and projects.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Positive evaluation of tasks, projects and activity during the class. Positive evaluation of test.

Literatura podstawowa

  1. Brealey R.A., Myers S.C., Allen F., Principles of Corporate Finance, 10th edition, 2011.
  2. Brigham E.F., Ehrhardt M.C.,  Financial Management: Theory and Practice, 13th edition, 2011.
  3. Fabozzi F.J., Drake P.P., Finance: Capital Markets, Financial Management, and Investment Management, 2009 John Wiley & Sons.

 

Literatura uzupełniająca

  1. Sihler, W. W.; Crawford, R. D.; Davis, H.  A. Smart Financial Management. American Management Association Internationa, 2004
  2. Barrow, C.. Practical Financial Management : a Guide to Budgets, Balance Sheets and Business Finance. Londo,n: Kogan Page Ltd, 2008.

Uwagi

Lecturer: k.mazur@wez.uz.zgora.pl 


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 13:03)