SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Theory of Security - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Theory of Security
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-TP-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr Magdalena Dalecka-Zaborowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to get students familiar with the theoretical and practical issues of basis of security and to shape the skills of reason-result evaluation of the processes within the area of security.

Wymagania wstępne

None

Zakres tematyczny

Lecture:

Typology and evolution of the notion of security; determinants of geopolitical and strategic situation; the background of future conflicts; trends of security; military deterrence; the model of defence policy process; cooperative security; models of integration; political integration in Europe; correlations as a model of shaping security; the structures of the world coordination of cooperation; the institutionalization of international relations; legal conditions of security.

 

Class:

Basis of the knowledge of security. The origin and aims of security. Typology of security. Security in theories of international relations. The North Atlantic Alliance versus the policy of security. EU in the system of European security. The moral and characterological basis of national security. The national security of Poland in the European system of security. The evolution of Polish policy of security. Threats of contemporary world – the essence of asymmetry. Arms control and disarmament. The elements of economic, social and cultural security.

Metody kształcenia

Conventional lecture, source document work, group work, classic problem method, discussion, presentation.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Learning outcomes will be verified by three methods: regular control over assigned tasks (presentation), periodical tests and conducting an exam from the lecture.

Lecture – written exam – a list of questions covering the lecture sent to students a month before the exam (K_W01, K_W03) ; open questions with point limits. Within the given questions students should answer 3 questions chosen by the lecturer. Point limits for particular grades for the exam: 1,55-1,85 points-3,0; 1,86-2,16 points-3,5; 2,17-2,47 points-4,0; 2,48-2,78 points-4,5; 2,79-3 points-5,0.

Class – positive grade from the presentation of the chosen subject of the class – students are given a list of the subjects discussed during the class, they choose the subject to prepare a presentation with help of accessible teaching tools (e.g. multimedia projector, projector) (K_U01, K_U03, K_K02, K_K03); positive grade from the test – a list of questions covering the range of the class is sent to students a month before the test, open questions with point limits (K_W01, K_W03). Within the questions given, students should answer 3 questions chosen by the lecturer. Point limits for particular grades for the test: 1,55-1,85 points-3,0; 1,86-2,16 points-3,5; 2,17-2,47 points-4,0; 2,48-2,78 points-4,5; 2,79-3 points-5,0.

Literatura podstawowa

 1. Ken Booth, Theory of World Security, Cambridge University Press, 2007.
 2. Paul D. Williams, Security Studies: An introduction, Taylor & Francis, 2008.
 3. Keith Krause, Critical Theory and Security Studies, CISS, 1996.
 4.  Barry Buzan, International Security, SAGE.

Literatura uzupełniająca

 1. Żukrowska K., Grącik M., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Teoria i praktyka, AGH, Warszawa 2006.
 2. Ciupiński A., Legucka A., Podstawowe elementy polityki bezpieczeństwa i obrony RP, AON, Warszawa 2003.
 3. Czaja J. (red), Euroatlantycka przestrzeń bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2005.
 4. Pawlikowska I., Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku, MADO, Toruń 2006.
 5. Praca zbiorowa pod kier. R. Jakubczaka, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona, Warszawa 2006.
 6. Praca zbiorowa pod kier. R. Jakubczaka, Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, AON, Warszawa 2008
 7. Zięba R., Wspólna polityka zagraniczna bezpieczeństwa, Wydawnictwo Akademickie Kierunek Profesjonalne, Warszawa 2007.

Uwagi

Lecturer: m.dalecka@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 11-05-2019 19:44)